Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 01. 08. 2022

Zverejnené od 25. 07. 2022 do 01. 08. 2022 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 1. augusta 2022 o 17.00 hod. formou ONLINE rokovania prostredníctvom MS TEAMS:

  1. Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
  2. Nájom pozemkov - Obchodná verejná súťaž – Vinobranie 2022

 

Prílohy: