Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 09. 2019

Zverejnené od 20. 09. 2019 do 26. 09. 2019 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. septembra 2019 (štvrtok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Informácie primátora
 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok
 4. Návrh na zmenu zriaďovateľskej listiny Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku
 5. Návrh zmeny v komisii športu
 6. Návrh zmeny v komisii ekonomiky, financií a podnikania
 7. Návrh na určenie sobášiaceho
 8. Návrh na vymenovanie členov Koordinačného tímu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Pezinok na roky 2019 až 2023
 9. Prevody a nájmy
 10. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2019
 11. Informácie o príprave rozpočtu na rok 2020
 12. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach
 13. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok k 30.6.2019
 14. Informácia o stave  investičných akcií
 15. Vyhodnotenie stavu verejnoprospešných služieb za I. polrok 2019
 16. Vyhodnotenie kultúrneho života v meste za rok 2018
 17. Analýza stavu školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok za obdobie 2006 až 2019 a prognózy jeho vývoja do roku 2025
 18. Návrh na rozpočtové opatrenie
 19. Plán činnosti HK II. polrok 2019
 20. Informácia z činnosti ÚHK
 21. Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského podniku služieb v Pezinku
 22. Návrh na vymenovanie riaditeľa Pezinského kultúrneho centra
 23. Rôzne
 24. Interpelácie poslancov