Projekty a granty

Hlavným zdrojom financovania mesta Pezinok je mestský rozpočet, ktorý každoročne schvaľuje najvyšší orgán mesta - Mestské zastupiteľstvo. Okrem neho využíva miestna samospráva na financovanie potrieb súvisiacich so správou a rozvojom mesta rôzne mimorozpočtové zdroje.
Sú nimi štátny rozpočet (najmä na financovanie školstva, sociálnych vecí, bytovú výstavbu a prenesené kompetencie štátnej správy), rôzne neštátne fondy a nadácie a v ostatnom období i zdroje Európskej únie.

Inforámcie o aktuálnych výzvach - www.brds.skBližšie informácie: