Revitalizácia historického centra - Kollárova ulica

   Tento projekt je spolufinancovaný
Európskymi spoločenstvami


Funded by the European Union
and part-financed by Pezinok City

 


 

Názov Projektu: Revitalizácia historického centra mesta Pezinok – časť I. – Kollárova ulica
Celkové finančné prostriedky vyčlenené
na projekt:
4 274 314,46 SKK
  Príspevok z ERDF: 2 137 157,23 SKK
  Príspevok zo štátneho rozpočtu: 1 923 441,51 SKK
  Z rozpočtu mesta:     213 715,72 SKK
Realizujúca organizácia: A&D ateliér, s. r. o.
  Aktivita č. 1: Projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej dokumentácie pre revitalizáciu historického centra mesta Pezinok – časť I. – Kollárova ulica A&D ateliér, s. r. o.
  Aktivita č. 2: Technické prostriedky na informovanie verejnosti a publicitu MACLIX
  Aktivita č. 3: Revitalizácia historického centra mesta Pezinok – časť I. – Kollárova ulica DUVYSTAV, s. r. o.
  Aktivita č. 3.1: Stavebné práce a mobiliár DUVYSTAV, s. r. o.
  Aktivita č. 3.2: Vyvolané investície DUVYSTAV, s. r. o.
  Aktivita č. 4: Monitorovací kamerový systém ARDOS AZ, a. s.


V rámci realizácie projektu sa vykonajú tieto stavebné a rekonštrukčné práce a služby:

1. Projektová dokumentácia
– vypracovanie projektovej dokumentácie pre revitalizáciu historického centra mesta Pezinok – časť I. – Kollárova ulica pozostáva:
  • vyhotovenia výškopisného zamerania riešenej lokality
  • vyhotovenie návrhu – štúdie
  • vyhotovenie projektovej dokumentácie k ohláseniu drobnej stavby vrátane projektu búracích prác
  • vyhotovenie dokumentácie k realizácii stavby
  • vyhotovenie položkového rozpočtu stavby aj v elektronickej forme MS Excel

2. Technické prostriedky na informovanie verejnosti a publicitu
Informovanie verejnosti o realizácii projektu „Revitalizácia historického centra mesta Pezinok – časť I. – Kollárova ulica“ prostredníctvom printových médií (mesačník Pezinčan) a mestskej televízie s uvedením informácií o spolufinancovaní projektu štrukturálnym fondom (informácie o účasti Európskej únie, o príslušnom fonde, znak spoločenstva a prípadne národný znak).

Internetová stránka mesta Pezinok www.pezinok.sk – uverejnenie informácii o procese realizácie projektu, cieľoch a finančných zdrojoch realizácie projektu.

Informovanie verejnosti o výsledkoch realizácie projektu „Revitalizácia historického centra mesta Pezinok – časť I. – Kollárova ulica“ prostredníctvom printových médií (mesačník Pezinčan) a mestskej televízie s uvedením informácií o spolufinancovaní projektu štrukturálnym fondom (informácie o účasti Európskej únie, o príslušnom fonde, znak spoločenstva a prípadne národný znak).

Logo EÚ bude uverejnené na všetkých informačných, reklamných a pamätných tabuliach, ktoré budú informovať o realizácii projektu (Revitalizácia historického centra mesta Pezinok – časť I. – Kollárova ulica)


3.1. SO 01 Stavebné práce + mobiliár
Búranie – zahŕňa zemné práce, demontážne práce v rámci vnútornej kanalizácie a ostatné demontážne práce.
V ulici sa nachádzajú inžinierske siete vodovod, kanalizácia, plyn NTL, elektrické vedenie, verejné osvetlenie, telecom. Riešenie rešpektuje jestvujúce inžinierske siete. Prekládka sieti nie je potrebná. Odvodnenie chodníkov je riešené samospádom na cestnú komunikáciu. Jestvujúce dažďové zvody budú napojené do nového potrubia pod úrovňou chodníka, ktorým bude voda zvedená do žľabu v cestnej komunikácii.

Cestné prvky - Existujúci asfaltový povrch cestnej komunikácie je zachovaný. Povrchová úprava retardérov je obdobná ako u parkovacích miest. Odvodnenie chodníkov je do cestnej komunikácie, odvodnenie cestnej komunikácie je do žľabu prebiehajúceho pozdĺž západnej strany cesty. Nakoľko sú dažďové zvody striech v ulici veľmi rôznorodé
je potrebný riešiť tieto redukcie individuálne pre každý zvod a tesne nad chodníkom umiestnit čistiacu mriežku.

Dlažba- chodník, odpočívadiel, parkovania, signálna, výstražná, Chodník a cestná komunikácia sú výškovo segregované. Návrh zachováva pôvodnú koncepciu výškového oddelenia chodníka od cestnej komunikácie. Povrchovou úpravou chodníka je dlažba v priebežnej časti je Seka Premac červená. Na signálne a výstražné línie bezbariérového riešenia je použitá špeciálna dlažba pre nevidiacich Premac vo farebne kontrastnom sivom prevedení. Dlažba oddychových rozšírení chodníka je Klasiko Premac sivá a dlažba parkovacích miest Klasiko Premac granit.
V revitalizovanej ulici bude osadený nový mobiliár: lavičky, odpadkové koše, stĺpy verejného osvetlenia, kvetináče s drevinami nízkeho vzrastu (prunus fruticosa globosa) doplnenými brečtanom. Návrh rieši aj verejné osvetlenie. Jestvujúce stožiare verejného osvetlenia budú nahradené novými osvetľovacími telesami, ktorých počet sa zvýši s odstupom 17,5 m.


3.2. SO 02 Vyvolané investície – zahŕňajú búracie práce, cestné prvky a dlažbu pre úpravu chodníka.
Len v jednom prípade dažďového zvodu bude použitý chodníkový žlab RECYFIX TOP s vyústením do ulice. Ulica bude odvodnená na obe strany ako v súčasnosti. Pozdĺž oboch strán cesty je vedený žľab FASERFIX Super 100 KS, ktorý bude mať na každej strany po 5 vpustí do jestvujúcej kanalizácie. Tieto vpuste sú novo navrhované nakoľko poloha jestvujúcich vpustí nie je vyhovujúca z dôvodu zmeny charakteru ulice.


4. Monitorovací kamerový systém - Na prvom stožiari verejného osvetlenia v smere od Radničného námestia bude osadená monitorovacia kamera, ktorá si vyžaduje napojenie na elektrickú sieť a prenos dát bude zabezpečený optickým káblom.