Upozornenie na podávanie priznaní k dani z nehnuteľnosti na rok 2020

Táto informácia bola publikovaná od 10. 01. 2020 do 31. 01. 2020

Obec Pezinok ako správca miestnych daní a poplatkov pripomína občanom, že podľa zákona o miestnych daniach je daňovník ktorému vznikla alebo zanikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností v priebehu roka 2019, povinný podať do 31. januára 2020 daňové priznanie k dani z nehnuteľností.

V lehote do 31. januára je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností aj daňovník, ktorý už podal priznanie k dani z nehnuteľností v predošlých rokoch, avšak v roku 2019:

  • nadobudol alebo predal nehnuteľnosť,
  • došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby alebo bytu,
  • bolo mu vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie,
  • nastali zmeny rozhodujúce pre správne určenie a vyrubenie dane.


V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností.

Termín podania daňového priznania je do 31. januára 2020. Daňové priznanie treba podať na predpísaných tlačivách, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií SR všeobecne záväzným predpisom. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť u správcu dane na prízemí – v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu Pezinok, prípadne ich nájdete na internetovej stránke mesta. Okrem svojich identifikačných údajov v ňom uvedie daňovník  len základné údaje potrebné na výpočet a vyrubenie dane.

Ak si daňovník nepodá daňové priznanie, prípadne nedodrží termín na podanie daňového priznania, správca dane je povinný daňovníkovi uložiť pokutu.


Ing. Barbora Žemličková
Referát miestnych daní a poplatkov