Stanovisko mesta a MPS k výberovému konaniu na nájomcu bufetu na futbalovom štadióne

Táto informácia bola publikovaná od 05. 02. 2020 do 12. 02. 2020

Bufet na futbalovom štadióne

Mestský podnik služieb (ďalej „MPS“), príspevková organizácia mesta Pezinok, v ktorého zodpovednosti je okrem iného aj prevádzka futbalového štadióna v Pezinku, vyhlásil celkovo tri výberové konania na prenájom majetku, ktorých predmetom bol nájom nebytového priestoru – bufetu a sociálneho zariadenia situovaných v areáli futbalového štadióna na Komenského ul. 30 v Pezinku.

Dôvodom výberového konania bolo ukončenie nájomnej zmluvy s predchádzajúcim nájomcom v lete 2019, ktorý mal bufet v prenájme od roku 2012 s nájomným vo výške 400 EUR/mesiac z dôvodu neplatenia nájmu pri celkovej výške pohľadávky mesta voči tomuto nájomcovi viac ako 6 000 EUR.


Zverejnenie výberového konania

Všetky výberové konania vrátane podmienok boli zverejnené na webovej stránke MPS aj na webovej stránke mesta Pezinok v nasledujúcich termínoch – viď. nižšie. Tu treba zdôrazniť, že MPS nemá povinnosť zverejňovať výberové konania aj na webe mesta, ale z dôvodu zachytenia širšej cieľovej skupiny tak štandardne robí:

 • prvé výberové konanie: 5.8.2019 (od 5.8. do 16.8.2019)
 • druhé výberové konanie: 23.9.2019 (od 23.9. do 7.10.2019)
 • tretie výberové konanie: 17.1.2020 – výberové konanie bolo zverejnené na webovej stránke MPS a od 21.1.2020 aj na webovej stránke mesta (od 21.1. do 24.1.2020).
  (aj pri poslednej lehote treba podotknúť, že podľa zákona o verejnom obstarávaní bola táto lehota primeraná typu verejného obstarávania – 5 pracovných dní)


Vo všetkých výberových konaniach bolo podmienkou MPS, aby nový nájomca zrekonštruoval sociálne zariadenie, prípadne zrealizoval ďalšie nevyhnutné rekonštrukčné práce, ktoré mal vyčísliť v svojej cenovej ponuke, pričom tieto náklady mali byť víťaznému uchádzačovi v prípade ich akceptovania zo strany MPS zohľadnené v nájme – v súlade s podmienkami výberového konania.
V jednotlivých výzvach výberového konania bolo uvedené aj to, že vedenie MPS si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a výberové konanie zrušiť.


Stanovenie cenových podmienok nájmu bufetu

V prvých dvoch výberových konaniach bolo jednou z podmienok nájomnej zmluvy zo strany nájomcu akceptovanie nájomného na nebytový priestor – bufet v minimálnej sume 400 EUR/mesiac.

Vzhľadom k tomu, že predošlý nájomca mal s platením nájmu ťažkosti a sťažoval sa na sezónnosť bufetu (zimné mesiace, obdobie mimo futbalových zápasov), a aj noví dvaja potenciálni záujemcovia sa po obhliadke priestorov ústne vyjadrili, že požadovaná výška nájmu je pre nich trocha otázna, navrhol riaditeľ MPS nový spôsob stanovenia nájmu v podobe dvojzložkového nájomného pozostávajúceho z pevnej zložky vo výške min. 270 EUR/mesiac a pohyblivej zložky vo výške min. 4 % z obratu. Ide o bežnú prax v prípade sezónneho biznisu, kedy obrat počas roka kolíše (silná/slabá sezóna), alebo vtedy, ak ide o novú prevádzku, kedy reálny obrat nepozná vopred nikto. Pohyblivá zložka je fér aj preto, lebo chráni nájomcu v slabej sezóne, keď má nižšie tržby.


Priebeh stretnutí s potenciálnymi záujemcami

Na prvé dve výberové konania sa poverenému vedeniu MPS neprihlásil žiaden uchádzač. Na jeseň 2019 a začiatkom roka 2020 sa o prevádzkovanie bufetu zaujímali dvaja potenciálni uchádzači.

 1. Prvým z nich bola spoločnosť V & T FOOD s. r. o., ktorú na rokovaniach s MPS zastupoval jeden z jej konateľov p. Kulifaj.
  • Prvé stretnutie s Dušanom Chudým, novovymenovaným riaditeľom MPS, sa uskutočnilo na jeseň 2019. Na tomto stretnutí bol okrem konateľa spoločnosti prítomný aj p. Slimák, ktorý ale nebol oficiálnym zástupcom firmy, a teda ani účastníkom výberového konania. Obe strany sa dohodli na obhliadke priestorov a následnom vyčíslení nevyhnutných rekonštrukčných nákladov, ktoré mal záujemca následne prediskutovať s riaditeľom MPS. Riaditeľ MPS už na tomto prvom stretnutí informoval potenciálneho záujemcu, že na prenájom bufetu plánuje vypísať opätovné výberové konanie, lebo to chce riešiť transparentne.
  • 18. decembra 2019 sa uskutočnilo druhé stretnutie konateľa V & T FOOD s. r. o. s riaditeľom MPS (na ktorom bol opäť aj p. Slimák). Na toto stretnutie priniesol potenciálny záujemca iba predbežný zoznam rekonštrukčných prác s ich nacenením, ktoré považoval za nevyhnutné v priestoroch bufetu zrealizovať. Zároveň v následnej diskusii informoval riaditeľa MPS, že pôvodnú požadovanú výšku nájmu (min. 400 EUR/mesiac) považuje vzhľadom na výšku nevyhnutných rekonštrukčných prác za pomerne vysokú. Riaditeľ MPS reagoval, že porozmýšľa, akým spôsobom by bolo prípadne možné nastaviť iné finančné podmienky tak, aby boli výhodné pre obe strany.
  • Obálku s oficiálnou cenovou ponuku priniesla spoločnosť V & T FOOD s. r. o. na základe predchádzajúcej telefonickej dohody medzi riaditeľom MPS a konateľom spoločnosti 24. januára 2020 – v súlade s lehotou na predkladanie ponúk uverejnenou v treťom výberovom konaní. Na stretnutí otvoril riaditeľ MPS obálku s cenovou ponukou, pričom v ponuke skontroloval, či obsahuje všetky podmienky zo zverejneného výberového konania. V následnej diskusii prebrali obe strany najmä cenový návrh záujemcu – uchádzača, ktorý nezohľadňoval cenové požiadavky nájmu zo strany MPS zadefinované vo výberovom konaní zo 17. 1. 2020 (fixnú zložku nájmu za bufet vo výške min. 270 EUR/mesiac + pohyblivú zložku vo výške min. 4 % z obratu).

    
 2. Kontakt na druhého potenciálneho záujemcu – p. Haška sprostredkoval riaditeľovi MPS Richard Oravec, poslanec Mestského zastupiteľstva začiatkom januára 2020.
  • 16. januára sa riaditeľ MPS a druhý záujemca stretli  na obhliadke priestorov bufetu, pričom v diskusii prebrali aj odhadované rekonštrukčné práce, cenové podmienky nájmu a ďalšie súvisiace informácie. Aj tohto záujemcu riaditeľ MPS informoval o zámere vyhlásiť verejné výberové konanie na nájomcu bufetu.
  • Do výberového konania sa tento záujemca nakoniec neprihlásil a cenovú ponuku nedodal.

 

Dôvody zrušenia výberového konania vyhláseného v roku 2020

Vzhľadom k tomu, že ponuka spoločnosti V & T FOOD s. r. o., v ktorej uchádzač deklaroval, že je ochotný hradiť nájomné za bufet vo výške 325 EUR/mesiac, nespĺňala finančné podmienky stanovené MPS vo výberovom konaní zo 17. januára 2020, rozhodol sa riaditeľ MPS výberové konanie zrušiť.

Tu treba podotknúť, že počas jednotlivých rokovaní, po písomnom doručení výsledkov výberového konania, ako aj v súčasnosti prebieha medzi riaditeľom MPS a konateľom spoločnosti V & T FOOD s. r. o., p. Kulifajom, bezproblémová a vecná komunikácia.

V súčasnosti chce vedenie MPS prediskutovať s vedením mesta aj ďalšie možnosti riešenia prenájmu bufetu na futbalovom štadióne, pričom ale nevylučuje aj možnosť opätovného vypísania výberového konania na nájomcu tohto bufetu.


Erika Liptáková
Vedúca oddelenia propagácie, komunikácie a IT