Pozvánka na slávnostné prijatie jubilantov z roku 2019 a z 1. štvrťroku 2020 primátorom

Táto informácia bola publikovaná od 20. 02. 2020 do 10. 03. 2020

Ilustračné fotoMesto Pezinok po sprísnení zákona o ochrane osobných údajov, ktorý mestu nedovoľuje posielať pozvánky jubilantom bez ich predchádzajúceho písomného súhlasu, mení spôsob realizácie slávnostného prijatia jubilantov primátorom mesta.

Upozornenie
Mesto z preventívnych dôvodov, keďže najstaršia generácia občanov je najviac ohrozenou kategóriou v prípade komplikácií po nakazení koronavírusom, presúva obe naplánované Slávnostné prijatia jubilantov primátorom mesta, ktoré sa mali konať v nasledujúcich termínoch: 25.3.2020 a 15.4.2020. Náhradné termíny oznámi mesto v dostatočnom časovom predstihu.

Od roku 2020 bude mesto realizovať tieto podujatia štyrikrát ročne – vždy pre jubilantov, ktorí v danom štvrťroku oslávia 80, 85 alebo 90 a viac rokov a zároveň majú trvalý pobyt v meste Pezinok, pričom v prvom štvrťroku 2020 mesto zrealizuje aj druhé slávnostné prijatie jubilantov za rok 2019 (prvé slávnostné prijatie jubilantov podľa nového spôsobu realizácie sa uskutočnilo 18. decembra 2019).

Slávnostné prijatie jubilantov primátorom mesta Igorom Hianikom sa uskutoční v týchto termínoch:

  • Pre jubilantov, ktorí oslávili 80, 85 alebo 90 a viac rokov v roku 2019 sa slávnostné prijatie primátorom mesta uskutoční 25. marca 2020 o 15.00 h v sobášnej sieni Mestského úradu v Pezinku.
  • Pre jubilantov, ktorí oslávia 80, 85 alebo 90 a viac rokov v prvom štvrťroku 2020, sa slávnostné prijatie primátorom mesta uskutoční 15. apríla 2020 o 15.00 h v sobášnej sieni Mestského úradu v Pezinku.


V tejto súvislosti sa obraciame s verejnou výzvou na samotných jubilantov alebo na ich rodinných príslušníkov, aby osobne, alebo v ich zastúpení rodinní príslušníci, požiadali, že majú záujem o účasť na tomto slávnostnom stretnutí pri príležitosti životného jubilea a zapísanie do kroniky jubilantov mesta Pezinok.

Tento záujem je nevyhnutné potvrdiť písomne vyplnením a podpísaním priloženého tlačiva Súhlas so spracovaním osobných údajov. Podpísané tlačivo je možné odovzdať osobne počas úradných hodín v kancelárii Evidencie obyvateľstva na prízemí Mestského úradu (kancelária č. P19, adresa: Radničné námestie č. 7), alebo poslať poštou (adresa: Evidencia obyvateľstva, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok):

  • najneskôr do 16. marca 2020 v prípade jubilantov z roku 2019
  • najneskôr do 6. apríla 2020 v prípade jubilantov z 1. štvrťroku 2020


Rodinní príslušníci môžu prihlásiť aj jubilantov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nedokážu na slávnostné prijatie dostaviť osobne. V tomto prípade ich na slávnostnom prijatí môže zastúpiť rodinný príslušník, alebo deň po slávnostnom prijatí navštívia pracovníci Referátu sociálnej starostlivosti jubilantov bývajúcich v rámci Pezinka na ich domácej adrese, resp. na adrese, kde bude jubilant zastihnuteľný a rodinní príslušníci ju uviedli v žiadosti (aj táto adresa musí byť v rámci Pezinka, resp. jej mestských častí) a odovzdajú im finančný príspevok mesta k ich životnému jubileu.

Na získanie ďalších informácií kontaktujte osobne, písomne alebo emailom Klientske centrum – Evidenciu obyvateľstva na prízemí Mestského úradu (kancelária č. P19, telefón: 033/6901 131), alebo Referát sociálnej starostlivosti na prízemí Mestského úradu (kancelária č. P8, telefón: 033/6901 300 alebo 033/6901 302).

Termín nasledujúceho slávnostného prijatia jubilantov, ktorí 80, 85 alebo 90 a viac rokov oslávia v druhom štvrťroku 2020, zverejní mesto Pezinok v koncom mája 2020.


Klientske centrum – Evidencia obyvateľstva
Referát sociálnej starostlivosti