Oznam pre stravníkov z reštaurácie Grinrock

Táto informácia bola publikovaná od 27. 02. 2020 do 03. 03. 2020

Mesto Pezinok poskytuje stravovanie pre občanov s trvalým pobytom v meste Pezinok a zabezpečuje ho prostredníctvom zmluvného dodávateľa.

Referát sociálnej starostlivosti oznamuje, že reštaurácia Grinrock bude od 1. marca 2020 poskytovať stravovanie vo výške 3,25 € za jeden doručený obed. Cena za rozvoz – donášku stravy je nezmenená v sume 0,60 € za jeden obed.

Mesto Pezinok na základe platného VZN č. 7/2019 o úhradách za sociálne služby a záujmovo-vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok, uhrádza za prijímateľa 1,50 € za jeden obed v pracovný deň prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške do 350,00 € vrátane, a 1,00 € za jeden obed v pracovný deň prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške od 350,01 € do 450,00 € vrátane. Prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške viac ako 450,01 €, sa príspevok neposkytuje.


Referát sociálnej starostlivosti