Budova Mestského úradu Pezinok je pre verejnosť zatvorená

Táto informácia bola publikovaná od 13. 03. 2020 do 27. 03. 2020

Súčasťou nových preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu, ktoré vyplynuli zo zasadnutia krízového štábu Pezinok vo štvrtok 12.3.2020, je i zatvorenie Mestského úradu Pezinok. S účinnosťou od 13.3.2020 sú všetky oddelenia Mestského úradu Pezinok pre verejnosť ZATVORENÉ. Opatrenie platí aj pre Katastrálny úrad a Notársky úrad, ktoré sídlia v budove MsÚ.

Zamestnanci mestského úradu budú služby občanom poskytovať prostredníctvom e-mailovej a telefonickej komunikácie. Zoznam emailových adries a telefónov na zamestnancov je k dispozícii na webovej stránke mesta.

Občania, ktorí nevyužívajú elektronickú komunikáciu, môžu svoje žiadosti napísať priamo pri vstupe do Mestského úradu, kde sú na tento účel pripravené formuláre s obálkami. Vyplnený formulár – Všeobecnú žiadosť vložia do obálky a následne obálku vhodia do označenej poštovej schránky, ktorá sa nachádza na pravej strane pred vstupom do úradu (vedľa schránky Mestskej polície Pezinok).

Úhrady poplatkov budú môcť občania riešiť bezhotovostným prevodom na účet mesta. V prípade všetkých typov miestnych daní nájde občan konkrétne číslo účtu a variabilný symbol priamo na príslušnom rozhodnutí, výzve alebo dokumente mesta. V ostatných prípadoch môžu občania na bezhotovostnú úhradu použiť niektorý z nasledujúcich bankových účtov mesta, pričom do poznámky pre prijímateľa uvedú čo najpresnejší popis danej úhrady (napr. správny poplatok – rybársky lístok, správny poplatok – stavebný úrad a pod.), prípadne si text špecifikácie konkrétnej úhrady dohodnú vopred s príslušným pracovníkom Mestského úradu.

Prima banka: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
VÚB banka: SK 43 0200 0000 0030 9466 8258
Tatra banka: SK 78 1100 0000 0026 4171 0001


V prípade úhrad za riadkovú občiansku inzerciu v mestských novinách PEZINČAN (tzv. spomienku) použijú občania nasledujúci postup:

  • Text spomienky spolu s fotografiou zašlú na emailovú adresu pezincan@msupezinok.sk. Tí občania, ktorí nepoužívajú email, môžu text spomienky spolu s fotografiou priložiť k tlačivu, ktoré vyplnia pred Mestským úradom – v tomto prípade je potrebné doplniť na seba aj telefonický kontakt.
  • Pracovníci redakcie PEZINČAN na základe dĺžky textu vypočítajú cenu riadkovej inzercie. Buď ju zašlú občanovi na zadaný email, alebo sa s občanom spoja telefonicky.
  • Na bezhotovostný prevod úhrad za spomienky v mestských novinách PEZINČAN slúži toto číslo účtu v Prima banke: SK02 5600 0000 0066 0200 6001.
  • Do poznámky pre prijímateľa je potrebné napísať tento text: "inzerát/spomienka Pezinčan" + meno objednávateľa spomienky. S občanmi, ktorí nemajú bankový účet, sa pracovníci redakcie PEZINČAN dohodnú na úhrade za spomienku individuálnym spôsobom.