Rozšírená časť cesty Panský chodník slúži od 1. júla verejnosti

Táto informácia bola publikovaná od 01. 07. 2020 do 10. 07. 2020

Ilustračné foto30. júna 2020 nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie, ktorým Stavebný úrad v Pezinku povolil užívanie rozšírenej časti miestnej komunikácie Panský chodník. V praxi to znamená, že od dnešného dňa (1. júla 2020) slúži cesta Panský chodník v celej svojej dĺžke motoristickej verejnosti.

Dodávateľom prác rozšírenia dolnej časti Panského chodníka – od križovatky s ulicou Dona Sandtnera po križovatku s ulicou Laca Novomeského na začiatku sídliska Sever (etapy I. a II. podľa projektovej dokumentácie) – bola na základe vyrokovaného dodatku k zmluve spoločnosť RBG Slovakia, s.r.o., ktorá v tejto lokalite stavia obytnú zónu Sever III. – Rozália. Celková doba stavby rozširovania dolnej časti Panského chodníka trvala necelých 60 dní.

Samotné stavebné práce začali 4. mája a trvali do konca mája 2020 – v súlade s dohodnutým časovým harmonogramom. Stavebný úrad v Pezinku v zmysle a v lehotách podľa stavebného zákona oznámil 1. júna 2020 začatie kolaudačného konania a 16. júna 2020 zrealizoval ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním.

V zmysle dohodnutej zmluvy zahŕňali stavebné práce odfrézovanie pôvodného asfaltu, odkopanie zeminy v časti, kde sa miestna komunikácia rozširovala, položenie podkladných štrkových vrstiev na rozšírenej časti, pokládku nového asfaltu, súvisiace terénne úpravy – doplnenie krajníc, vyčistenie existujúcej ľavostrannej cestnej priekopy popri vinohradoch od náletových drevín, povolený výrub časti stromov kvôli vytvoreniu pravostrannej cestnej priekopy pozdĺž ulice Laca Novomeského (etapa I.), ako aj doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.

Keďže šírka cestnej komunikácie Panský chodník to umožňuje, zámerom mesta – nad rámec projektu – je na oboch stranách  jazdných pruhov vyznačiť pomocou vodorovného dopravného značenia časť vozovky určenú pre cyklistov – tzv. cyklokoridory.

Kvôli odtoku vody je horná časť novo rozšírenej cesty od križovatky s ulicou Dona Sandtnera po začiatok ulice Laca Novomeského (etapa II.) vybudovaná v tzv. jednostrannom priečnom sklone – tzn. odtok vody z cesty je vyspádovaný do existujúcej cestnej priekopy pozdĺž vinohradov. Spodná časť popri ulici Laca Novomeského (etapa I.), kde sa okrem existujúcej priekopy popri vinohradoch vybudovala aj nová cestná priekopa na opačnej strane cesty, je vybudovaná v obojstrannom strechovom priečnom sklone, tzn. voda z vozovky je v tejto časti odvádzaná do priekop na oboch stranách cesty.

Pokiaľ ide o dopravnú situáciu, prednosť v jazde na dotknutých križovatkách s Panským chodníkom zostala zachovaná. Na rozšírenej komunikácii Panský chodník sa zvýši max. povolená rýchlosť z pôvodných 30 km/h na 50 km/h. V tejto súvislosti stavebník v priebehu dnešného dňa (1. júla) odstránil dočasné dopravné značenie uzávierky komunikácie Panský chodník vrátane dopravného značenia dočasnej obchádzky aj pôvodné dopravné značenie označujúce zúženú vozovku a max. rýchlosť 30 km/h.

Z uvedeného dôvodu mesto Pezinok upozorňuje motoristickú verejnosť, že 1. júla 2020 budú zrušené všetky dočasné obchádzky (podrobnosti o obchádzkach sa nachádzajú v tomto článku mesta) a keďže ulica Dona Sandtnera bude v hornej časti (na križovatke s Panským chodníkom) sprejazdnená, posledný úsek tejto komunikácie pri reštaurácii Pod hruškou bude opäť fungovať iba v jednom smere – tzn. z Cajlanskej ulice už nebude možné odbočiť na ulicu Dona Sandtnera.


Oddelenie výstavby a životného prostredia a Referát propagácie a komunikácie
Mestský úrad Pezinok