Pezinok poskytne účelové dotácie

Táto informácia bola publikovaná od 03. 11. 2020 do 10. 11. 2020

Do 30. novembra 2020 môžu občania požiadať o pridelenie účelových dotácií z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2021. Podmienkou prijatia žiadosti sú vyrovnané záväzky voči Mestu Pezinok, 10 % spolufinancovanie projektu žiadateľom  s tým, že pridelené prostriedky budú použité v tom roku, na ktorý boli pridelené. Dotované sú predovšetkým sociálna pomoc, kultúra, šport, životné prostredie a iné oblasti uvedené v strategických dokumentoch mesta.  V roku 2020 mesto podporilo občianske aktivity a projekty sumou 97 500 eur.

Mesto môže poskytnúť dotácie za podmienok ustanovených vo VZN č. 8/2020 len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, ale predmet činnosti žiadateľa musí súvisieť s účelom, na ktorý dotáciu požaduje. O poskytnutie môže požiadať len:

  • fyzická osoba
  • podnikateľ alebo právnická osoba s miestom podnikania alebo sídlom na území mesta Pezinok, alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta Pezinok, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta Pezinok


Na poskytnutie dotácie žiadateľovi, ktorý pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta Pezinok, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta Pezinok a nemá na území mesta miesto podnikania alebo sídlo sa nevzťahujú ustanovenia § 14 ods. 1 písm. a a § 15 tohto VZN.
Celé VZN nájdete tu.


Dotácia môže byť žiadateľovi poskytnutá len na základe písomnej žiadosti.  Prílohy k žiadosti o dotáciu sú:

  • doklad o pridelení IČO;
  • doklad o zriadení účtu v bankovej inštitúcii alebo potvrdenie banky o vedení účtu alebo bankový výpis nie starší ako 3 mesiace (akceptuje sa aj výpis z internetbankingu), že majiteľom účtu je žiadateľ;
  • stanovy;
  • doklad o štatutárnych zástupcoch žiadateľa;
  • u platiteľa DPH doklad o pridelení IČ DPH.


Uvedené prílohy, okrem bankového výpisu, predkladá žiadateľ, len ak žiada o dotáciu prvý raz, ak došlo k zmene v údajoch alebo ak od podania poslednej žiadosti uplynuli 3 roky.

Žiadateľ predkladá žiadosť na každý projekt osobitne v jednom originálnom vyhotovení vrátane všetkých požadovaných príloh, s označením oblasti podpory.

Ak žiadateľ podáva viacero žiadostí v jednom rozpočtovom období v rovnakej oblasti, druhá a každá ďalšia žiadosť už nemusia obsahovať prílohy.

Žiadosť je potrebné zaslať alebo odovzdať do 30. novembra 2020 na adresu:
Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok – podateľňa.
Rozhoduje dátum pečiatky podateľne.


Tlačivá žiadosti o poskytnutie dotácie sú k dispozícii v klientskom centre na prízemí Mestského úradu Pezinok a na stránke mesta v časti Žiadosti a tlačiváŽiadosť o dotáciu Mesta Pezinok.