Vyjadrenie mesta Pezinok k zrušenej zákazke na opravu parkovísk

Táto informácia bola publikovaná od 26. 11. 2020 do 30. 11. 2020

Iba ten, kto niečo robí, môže urobiť aj chybu. A ak sa omyl stane, treba si ho priznať a urobiť nápravu. Preto tak robí aj mesto Pezinok. Na základe otázok odbornej či laickej verejnosti, sme sa rozhodli reagovať na situáciu, ktorá nastala v súvislosti so zákazkou na opravu povrchov parkovísk na uliciach L. Novomeského a Bystrická v Pezinku.

„Pri spracovaní zadávacích podmienok bola snaha spojiť práce na obnove povrchov parkovísk s prácami na obnove chodníkov. Dôvodom bolo, aby sa v jednom priestore nepohybovali naraz dvaja dodávatelia. V tomto zmysle bola transparentne vyhlásená súťaž, prijaté ponuky uchádzačov a vyhodnotenie“, vysvetľuje Ján Záchenský, vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu Pezinok. Keďže opravy chodníkov v Pezinku boli predmetom inej súťaže, v ktorej bol vybratý iný dodávateľ, pracovníci Mestského úradu upozornili na rozpor. Pri sčítaní cien oboch zákaziek investovaných do opravy chodníkov (zákazka iba na opravu chodníkov a zákazka na opravu parkovísk a chodníkov) už totiž nebolo možné použiť tzv. zákazku s nízkou hodnotou. Mesto malo v tomto prípade postupovať formou podlimitnej zákazky.

Na túto chybu sa však včas prišlo. „Preto bola súťaž zrušená a s úspešným uchádzačom sme uzatvorili dohodu o ukončení platnosti zmluvy o dielo. Následne sme vyhlásili novú súťaž len na obnovu povrchov parkovísk bez priľahlých chodníkov“, dopĺňa Ján Záchenský.

Mesto Pezinok je otvorenou samosprávou, ktorej záleží na transparentnom konaní. Podľa rebríčka Zindex, ktorý pripravili spolok Econlab pri Karlovej Univerzite v Prahe a nadácia Zastavme korupciu (www.zindex.sk), sa Pezinok umiestnil medzi menšími mestami Slovenska na úspešnom siedmom mieste. Naše mesto je hodnotené ako dobrý zadávateľ verejných zákaziek. Zároveň rebríček pozitívne ohodnotil fakt, že súťaže vyhlasované mestom nevyhráva malá skupina firiem, čo je znakom transparentného konania.

V  prípade zákazky na opravu parkovísk si mesto svoj omyl priznáva. Zároveň však zdôrazňujeme, že k takému pochybeniu, ktoré by viedlo k prípadnej finančnej sankcii zo strany kompetentných orgánov, nedošlo. Rozpor sme včas odstránili a vyhlásili novú objektívnu súťaž. Mesto urobí všetko preto, aby spomínané parkoviská boli čoskoro opravené.