Pezinok čaká aj tento rok výberové zisťovanie pracovných síl

Táto informácia bola publikovaná od 05. 01. 2021 do 13. 01. 2021

Pezinok čaká aj tento rok výberové zisťovanie pracovných síl

V rámci mesta bude súčasťou zberu údajov 105 domácností vybraných náhodným výberom, pričom 45 z nich už bolo súčasťou prieskumu po minulé roky. Výskum sa realizuje formou troch dotazníkov a piatich opakovaných návštev každý kalendárny štvrťrok. Teda pri nových domácnostiach by mala byť posledná návšteva opytovateľa v prvom štvrťroku 2022.

Mesto Pezinok majú na starosti 2 opytovatelia. Tí zvyčajne oslovia domácnosť listom, ktorým si dohodnú termín a formu návštevy. Pri návšteve sa preukáže poverením opytovateľa. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu môže zisťovanie údajov mať aj formu telefonického rozhovoru.
Celkovo sa odpovedá na otázky v troch dotazníkoch:

  1. Dotazník A je za domácnosť, má 20 otázok o demografii, odpovede sú za každú osobu v domácnosti.
  2. Dotazník B je za osoby vo veku 15 až 89 rokov, má vyše 80 otázok.
  3. Dotazník X je doplnkový modul, má 23 otázok a zisťuje sa len v rámci prvej návštevy domácnosti za osoby vo veku 15 až 74 rokov. Pre rok 2021 ide o modul o migrantoch.

 

Nie každá osoba odpovedá na všetky otázky. Záleží na ekonomickom postavení, zamestnaný odpovedá len na niektoré otázky, ďalšie preskakuje. Na iné otázky odpovedá nezamestnaný, dôchodca, študent a pod. Pri prvej návšteve trvá zisťovanie 5-10 minút na jednu osobu, podľa počtu osôb sa potom čas za domácnosť znásobuje. Opakované návštevy trvajú kratší čas. Je možné aj zisťovanie v zastúpení, teda 1 osoba odpovedá aj za iné osoby v domácnosti.
Výsledky prieskumu neslúžia len pre potreby Štatistického úradu.  Jeho výsledky aplikuje do praxe vláda a jej inštitúcie zodpovedné za vytváranie stratégií pre sociálnu a zamestnaneckú politiku.