Rokovanie mestského zastupiteľstva bolo prerušené, pokračovať bude 8. apríla

Táto informácia bola publikovaná od 29. 03. 2021 do 02. 04. 2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 25. marca, bolo prerušené.  Poslanci budú v rokovaní pokračovať vo štvrtok 8. apríla.

Po otvorení mestského zastupiteľstva (MsZ), voľbe návrhovej komisie a schválení programu, dostali slovo predstavitelia spoločnosti BVS, a.s., ktorí informovali poslancov i verejnosť o projekte výstavby kanalizácie mestskej časti Grinava. Začiatok realizácie prvej etapy – odkanalizovanie oboch strán Myslenickej ulice od kruhového objazdu pri Kauflande až po odbočku na Slovenský Grob,  je naplánovaný na apríl 2021.

Poslanci vzali informácie na vedomie aj s poslaneckým návrhom súvisiacim s dopravnými obmedzeniami počas výstavby, a to, aby skôr ako príde k záväznej žiadosti o zníženie počtu jazdných pruhov v Grinave, bol urobený technický test dopadu zníženia počtu pruhov na dopravnú situáciu v Pezinku. Následne, aby bola k tomuto verejná diskusia a definitívne rozhodnutie bude prerokované a schvaľované v MsZ.

Vzaté na vedomie boli aj informácie o aktuálnom stave pohľadávok mesta nad 1000 € a informácie o prijatých rozpočtových opareniach.

Veľká pozornosť bola venovaná voľbe náčelníka Mestskej polície Pezinok. V rámci ochrany osobných údajov bol bod prerokovaný neverejne. Po skončení neverejného rokovania vymenovalo mestské zastupiteľstvo do funkcie náčelníka Igora Schwarza s účinnosťou od 1. apríla 2021.

Zvyšok rokovania sa poslanci venovali bodu 7 Prevody a nájmy, ktorého súčasťou bolo 32 prevodov a jedno Určenie spôsobu s nakladaním majetku. Bod 9 - Návrh VZN o chove a držaní zvierat na území mesta Pezinok bol vzhľadom na to, že sa názory o chove a držaní zvierat  na území mesta Pezinok rôznia a vzhľadom na jednotlivé pripomienky, ktoré  k tomuto VZN prišli, na základe poslaneckého návrhu stiahnutý z programu. Súčasťou návrhu bolo aj posunutie bodu na verejnú diskusiu  pred následným predložením na ďalšie rokovanie MsZ.

Poslanci MsZ odsúhlasili prerušenie rokovania a určili dátum pokračovania na 8. apríla o 13.00 h.