Nové opatrenia v súvislosti s použitím respirátora platné od 19. apríla 2021

Táto informácia bola publikovaná od 19. 04. 2021 do 26. 04. 2021

Od pondelka 19. apríla vstupujú do platnosti nové opatrenia týkajúce sa použitia respirátorov. Aj naďalej ostáva povinnosť nosiť respirátor bez výdychového ventilu vo všetkých interiéroch a v prostriedkoch hromadnej dopravy. Mení sa ich použitie v exteriéri – už nie je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty, a to v prípade osôb, ktoré sú vzdialené najmenej päť metrov od ostatných osôb, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti.

 

Výnimky, ktoré nemusia nosiť respirátor v interiéri:

 • deti do 6 rokov veku,
 • deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení
 • osoby so osoby so závažnými poruchami autistického spektra
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania
 • zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám

 

Respirátor môžu v interiéri verejných budov nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško, šál, šatka):

 • všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení,
 • pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania,
 • osoby vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody,
 • na pracovisku:
  • zamestnanci vykonávajúci rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži
  • zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohli viesť k zhoršeniu stavu,
  • zamestnanci, ktorých spôsob práce alebo pracovné podmienky neumožňujú nosenie respirátora, po dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov (doteraz to bolo možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby).

 

Všetky zmeny nájdete tu: https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_respiratory-ruska-15-4-2021.pdf?fbclid=IwAR16bL7uaRRsvm_l3vZKKRy9x_tp9VihatnIy89f9yrEBQBHEzZ0Ee3ojh0

 

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR