Začalo sa doručovanie daňových rozhodnutí a dohôd za komunálny odpad pre právnické osoby

Táto informácia bola publikovaná od 21. 04. 2021 do 30. 04. 2021

Mesto Pezinok začalo prostredníctvom elektronickej schránky doručovať rozhodnutia k miestnym daniam a dohody za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 právnickým osobám, teda ľuďom, ktorí podnikajú.       

Referát miestnych daní a poplatkov Mestského úradu Pezinok začal podnikajúcim osobám doručovať Dohody o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021. Subjektom, ktoré majú aktivované elektronické schránky na doručovanie (ÚPVS – slovensko.sk ) sa rozhodnutia a dohody doručujú elektronicky. 

Do elektronickej  schránky na doručovanie (ÚPVS – slovensko.sk ) sa právnickým osobám zároveň zasielajú spoločné rozhodnutia k daniam, a to za daň z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Odporúčame preto sledovať  osobné schránky na portáli slovensko.sk.

Lehoty splatnosti sú uvedené v daňových rozhodnutiach a dohodách. Na uľahčenie bezhotovostnej úhrady obsahuje každé daňové rozhodnutie aj tzv. QR kód, ktorý si vie občan využívajúci služby internetového alebo mobilného bankovníctva jednoducho načítať a po kontrole túto platbu aj uhradiť.

Bližšie informácie k vydaným daňovým rozhodnutiam či úhradám poskytnú zamestnanci referátu miestnych daní telefonicky alebo prostredníctvom emailu počas štandardných úradných hodín Mestského úradu v Pezinku:

Ing. Linda Balejíková, 033/6901 612, linda.balejikova@msupezinok.sk

 

Viera Noskovičová, 033/6901 602, viera.noskovicova@msupezinok.sk