Drobnú stavbu je potrebné riadne ohlásiť

Táto informácia bola publikovaná od 30. 06. 2021 do 07. 07. 2021

Drobnú stavbu možno postaviť bez stavebného povolenia. Bez akéhokoľvek povolenia to však nejde, treba ešte vopred podať ohlásenie na stavebný úrad.

 

Čo je drobná stavba

Drobná stavba dopĺňa hlavnú stavbu na pozemku stavby a nemá zásadný vplyv na existujúce prostredie. Hlavnou stavbou rozumieme rodinné a bytové domy, chaty na individuálnu rekreáciu, ale i občianske stavby, ako sú škola, múzeum, hotel, kino, obchod a iné. Za drobné stavby považujeme prízemné stavby do výšky najviac piatich metrov, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2. Môžu to byť napríklad letné kuchyne, rôzne prístrešky na nádoby na odpadky aj bicykle, kôlne, altánky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, ale aj budovy niektorých športových zariadení a pod. Drobnými stavbami môžu byť aj podzemné stavby so zastavanou plochou najviac 25 m2 a hĺbkou 3 metre, ako sú pivnice alebo žumpy, ale aj oplotenia či reklamné stavby s informačnou plochou do 3 m2. Aj prípojky na verejné rozvody elektriny, plynu, vody a kanalizácie patria medzi drobné stavby. Stavby na lesnej pôde, ktoré slúžia na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, so zastavanou plochou najviac 30 m2 a výškou päť metrov, ako sklady krmiva, náradia alebo hnojív, sú tiež drobnými stavbami. Okrem nich sú to aj ostrovčeky verejnej hromadnej dopravy, priechody či priepusty.

 

Napriek tomu, že drobná stavba nepodlieha stavebnému povoleniu, musí byť ako každá iná stavba začlenená do územia v súlade s územným plánom. Tak ako každé mesto, aj Pezinok má vo svojom územnom pláne zadefinované rôzne kritériá pre konkrétne časti mesta, ktoré je nutné pri stavebnej činnosti dodržať. Je to hlavne zastavaná plocha, koeficient zastavania, plocha zelene a koeficient zelene.

 

Pozemok stavby, zastavaná plocha, koeficient zastavania a koeficient zelene

Pozemok stavby, zastavaná plocha, koeficient zastavania a koeficient zelene je základná štvorica stavebníckej terminológie, ktorá neminie žiadneho stavebníka.

Aj keď význam pojmu pozemok stavby sa zdá byť na prvý pohľad ten istý ako stavebný pozemok, nie je to celkom tak. Stavebný pozemok môže byť akýkoľvek pozemok v zastavanom území, určený na zastavanie územným plánom mesta, územným plánom zóny alebo územným rozhodnutím, ale aj pozemok zastavaný stavbou. Pozemok stavby je ucelené územie zložené z jednej alebo viacerých susediacich parciel, ktorý patrí k hlavnej stavbe.

Zastavaná plocha alebo tiež plocha zastavaná budovou je taká plocha, ktorú zaberá stavba postavená nad ňou. Do zastavanej plochy sa ráta kolmý pôdorysný priemet všetkých zvislých nosných častí budovy, aj tých, ktoré sú vo vyšších podlažiach. Pôdorysný priemet markíz, balkónov, spevnených plôch a pod. sa do zastavanej plochy nezapočítava.

Pomer medzi plochou zastavanou budovami a plochou pozemku stavby udáva koeficient zastavania, jeho požadovanú hodnotu určuje tiež územný plán mesta.

Koeficient zelene je zase pomer medzi plochou zelene na pozemku stavby a celkovou plochou pozemku stavby. Medzi plochy zelene je možné započítať iba tú zeleň, pod ktorou sa nenachádzajú žiadne podzemné stavby alebo zariadenia, ako sú napríklad pivnice, vsakovacie bloky, šachty, žumpy. Plochy zelene sú určené výhradne na pestovanie okrasných alebo hospodárskych rastlín. Patria sem záhrady, vinohrady, ovocné sady, trávniky, predzáhradky a pod., no nezapočítavajú sa k nim plochy parkovísk ani iné spevnené plochy zo zatrávňovacích tvárnic.

 

Čo potrebujete na vybavenie drobnej stavby

Do formulára na ohlásenie treba, okrem mena a priezviska stavebníka, uviesť popis, vybavenie a účel navrhovanej drobnej, ale aj hlavnej stavby a miesto stavby (obec, ulicu, parcelné číslo pozemku, katastrálne územie), na ktorom má byť uskutočnená. K pozemku stavebník doloží vlastnícke alebo iné právo (treba uviesť aké) a či bude stavať svojpomocne alebo dodávateľsky. Súčasťou ohlásenia je aj jednoduchá výkresová dokumentácia s popisom stavby, výkres situácie podľa katastrálnej mapy s okótovaním stavby na pozemku, výkresy pohľadov, pôdorysov a pod. Záujemcom poskytne podrobnejšie odporúčania stavebný úrad. Drobnú stavbu možno začať až vtedy, keď je stavebníkovi doručené písomné vyjadrenie mesta, že proti stavbe nemá námietky.

 

Referát rozvoja mesta