Mesto Pezinok má schválený rozpočet

Táto informácia bola publikovaná od 05. 01. 2022 do 12. 01. 2022

Ilustračné fotoPoslanci mestského zastupiteľstva mesta Pezinok na zasadnutí 28.12.2021, (pokračovanie prerušeného zasadnutia zo dňa 15.12.2021, kvôli pandémii sa uskutočnilo online) odsúhlasili rozpočet mesta na rok 2022 po úpravách podľa poslaneckého návrhu, ktorý predložila poslankyňa a viceprimátorka Mária Wagingerová.

 

Pôvodný návrh rozpočtu bol pripravený s predpokladom zvýšenia príjmov, ktoré mali byť zabezpečené prostredníctvom navýšenia sadzieb daní za nehnuteľnosti.

Hlavnými zdrojmi príjmov mesta sú predovšetkým podielové a miestne dane a poplatky, účelových dotácie a granty. Miestne dane a poplatky tvoria približne 26 % daňových príjmov mesta Pezinok. Dane z nehnuteľností tvorili do roku 2021 približne 13% daňových príjmov mesta. Výnos týchto daní závisí najmä od vývoja počtu nových stavieb na bývanie a podnikanie. Ostatné miestne dane a poplatky tvoria 13 % daňových príjmov.

 

Súčasná výška sadzieb dane z nehnuteľností je platná deväť rokov, posledná úprava sadzby bola vykonaná v roku 2012 s účinnosťou od 1. 1. 2013. Mesto Pezinok sa rovnako, ako iné samosprávy, musí vysporiadať aj s nárastom výdavkov vzniknutých v súvislosti s opatreniami štátu, ktoré sa preniesli na samosprávy, avšak bez ich zodpovedajúceho krytia zo strany štátu.

 

Dôvodom návrhu zvýšenia sadzieb daní bol dlhodobý daňový a investičný dlh mesta, zanedbaný stav mestského majetku, celková stagnácia a prepad mesta Pezinok v porovnaní s ostatnými mestami BSK podľa objektívnych merateľných ukazovateľov. Pri formulovaní jednotlivých zámerov rozpočtu sa vychádzalo z analýzy súčasného stavu a trendu akým sa mesto vyvíja od roku 2010 a z definovania krátkodobých a strednodobých cieľov mesta Pezinok. Navrhované sadzby daní mali ambíciu dorovnať daňové zaťaženie podľa okolitých miest a obcí s tým, aby celkové daňové zaťaženie obyvateľov mesta bolo nižšie v porovnaní s ostatnými obcami a mestami. Nespochybniteľným cieľom vyšších sadzieb daní bolo tiež priniesť mestu nový rozvojový impulz. Mesto Pezinok malo ambíciu získať takmer 40 000 000 € z grantovej schémy EÚ pre roky 2022 až 2027. Výnosy zvýšených sadzieb daní mali zabezpečiť potrebnú 15 %  finančnú spoluúčasť mesta na rozvojových projektoch EÚ.

 

Neschválením zvýšených sadzieb daní došlo k zmareniu možnosti mesta Pezinok uchádzať sa o 17 veľkých grantových projektov pre roky 2022-2027, k prehĺbeniu daňového deficitu s negatívnym dopadom na chod mesta a na poskytovanie služieb jeho obyvateľom. Došlo tým  k prehĺbeniu stagnácie a celkovému zaostávaniu mesta Pezinok v regióne BSK. Aj keď príjem z majetkových daní na Slovensku je pomerne nízky, pre samosprávy predstavuje významný zdroj príjmov rozpočtu. Všetky samosprávy na Slovensku momentálne hľadajú spôsoby zvýšenia príjmu rozpočtu najmä z dôvodu poklesu príjmov pre samosprávy od roku 2020. V roku 2020 a 2021 boli obce, ako subjekty územnej samosprávy, schválením núdzového stavu uznesením vlády Slovenskej republiky a prijatými protiepidemiologickými opatreniami proti šíreniu nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 dotknuté rovnako ako aj iné subjekty, a to najmä vo finančnej oblasti. Územné samosprávy začali čeliť výrazne zvýšeným výdavkom a značným stratám príjmov. Tento stav trvá až doteraz. V oblasti príjmov z miestnych daní, z dôvodu uzatvorenia prevádzok verejného stravovania, cukrární a ich vonkajších terás a iné, nastal pre mesto v roku 2020 a 2021 pokles príjmov za daň za užívanie verejného priestranstva. Zároveň mesto s cieľom podporiť miestnych podnikateľov a zmierniť dopad na ich podnikateľskú činnosť odpustilo daň za užívanie verejného priestranstva za určité obdobie. Utlmenie kultúrnych akcií a cestovného ruchu sa pre obec odzrkadlilo v znížení príjmov za daň za ubytovanie aj za užívanie verejného priestranstva.

 

Nakoľko zastupiteľstvo VZN, ktorým by sa zvýšila daň z nehnuteľností dňa 15.12.2021 neschválilo, vedenie mesta muselo hľadať riešenie ako ušetriť, tak aby neboli ohrozené základné rozvojové aktivity mesta, ktoré boli v predchádzajúcich VZN v rovnaký deň poslancami schválené.

 

Rozpočet mesta Pezinok na rok 2022 bol po úpravách schválený vo výške  35 203 698 € na strane výdavkov36 065 018 € na strane príjmov.

 

Medzi najvýznamnejšie investičné aktivity mesta plánované realizovať v roku 2022 patrí:

  • Vybudovanie športového areálu ZŠ Fándlyho - multifunkčné športové ihrisko, tartanová bežecká dráha, ihrisko pre plážový volejbal, petangové ihrisko, oddychová zóna.
  • Vybudovanie nového klientskeho centra na prízemí MsÚ, ktoré zabezpečí zvýšenie komfortu a kvality poskytovaných služieb občanom.
  • Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku cieľom je zvýšenie hygienického a pobytového štandardu formou modernizácie v súlade s platným územným plánom mesta/kraja a platným programom rozvoja mesta/kraja. Pezinské kultúrne centrum ako žiadateľ bude realizovať projekt modernizácie v rozsahu: výmena existujúceho osvetlenia za LED osvetlenie v multifunkčnej divadelnej sále vrátane výmeny divadelných sedačiek, kobercov a doplnení germicídnych žiaričov, ďalej v inštalácii germicídnych žiaričov v šatniach pre účinkujúcich a vo výmene vstupných dverí za automaticky otvárateľné dvere s fotobunkou.
  • Realizácia -  MŠ Cajlanská - elokované pracovisko gen. Pekníka -  prístavba a rekonštrukcia, nová kuchyňa  pre školy a seniorov, dobudovanie okolia areálu.
  • Vybudovanie nekrytého parkoviska s dopravným napojením pri mestskom cintoríne.
  • Rekonštrukcia asfaltových povrchov chodníkov, vrátane výmeny obrubníkov. Ide najmä o chodníky na uliciach L. Novomeského, Komenského, Dobšinského, Sama Chalupku, Malokarpatská, Svätoplukova, Šancová, Gen. Svobodu.
  • Realizácia - pumptrack na Fajgalskej ceste pri reštaurácii Vitamín.