Zápis detí do materských škôl v Pezinku

Táto informácia bola publikovaná od 12. 04. 2022 do 19. 04. 2022

Ilustračné fotoZápis detí do spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v konkrétnej materskej škole dňa 12. mája 2022 (štvrtok) v čase od 8.00 – 12.00 h a od 14.00 – 17.00 h.

 

Žiadosť môže zákonný zástupca podať:

od 01. do 31. mája 2022:

  • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy,
  • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
  • e-mailom, odoslaním naskenovaného tlačiva na e-mailovú adresu konkrétnej materskej školy.

 

12. mája 2022:

  • osobne v budove konkrétnej materskej školy tak, aby boli zabezpečené a dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia.

 

Spádové oblasti pre materské školy zriadené mestom Pezinok:

Číslo spádovej oblasti mesta Spádová oblasť mesta Pezinok Názov spádovej
materskej školy

1

 

Od železničnej stanice vľavo od Holubyho a Kupeckého ulice až po koniec Grinavy (Za hradbami, sídlisko Juh, Starý dvor, Dubový vŕšok, Grinava, Leitne, Slnečné údolie)

 

MŠ Za hradbami 1
MŠ Vajanského 16
MŠ Bystrická 1
ZŠ s MŠ Orešie 3

2

 

Od železničnej stanice vpravo od Holubyho a Kupeckého ulice až po Pinelovu nemocnicu (centrum mesta, Čikošňa, Tehelňa, Muškát, sídlisko Sever, Kučišdorfská dolina, Stupy)

 

MŠ Záhradná 34
MŠ gen. Pekníka 2
MŠ Svätoplukova 51
MŠ Za hradbami 1

    

Riaditeľky MŠ vydajú rozhodnutia o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2022.

Viac informácií nájdete na: https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/skoly/zapis_do_MS_2022-2023.pdf

 

Kontaktné údaje a informácie:


Tel. kontakt: 033/6901 309, 033/6901 305, e-mail: michaela.cisarova@msupezinok.sk , viera.tothova@msupezinok.sk