Jazero v zámockom parku

Táto informácia bola publikovaná od 12. 08. 2022 do 20. 08. 2022

K-PARKPark v centre mesta je miestom kam Pezinčania prichádzajú za relaxom a oddychom, veľa času tu trávia i rodiny s deťmi. Jazero v strede zámockého parku je domovom vodného vtáctva a rýb. Viaceré aspekty, o.i. vysoké letné teploty, ako aj kŕmenie zvierat v parku nevhodným krmivom, najmä pečivom, spôsobujú, že kvalita vody v jazere nie je vyhovujúca. Mesto je aktuálne v procese komplexného riešenia vyčistenia jazera.

 

Samospráva zabezpečila v prvom kroku odborný rozbor vody. Zvýšené hodnoty niektorých ukazovateľov sú vo veľkej miere zapríčinené rozkladnými procesmi, nakoľko v jazere nie je možné vodu chemicky upravovať a ani mechanicky filtrovať.  Na základe výsledku je plánované čistenie jazera, pričom odstránenie nánosov z dna a výmena vody s prihliadnutím na ochranu drevín v zmysle príslušných arboristických štandardov a STN 83 7010 o Ochrana prírody, dôjde k vyčisteniu ale aj k odbúraniu pachovej stopy v okolí jazierka.

Mestské zastupiteľstvo  dňa 29.6.2022  schválilo zámer a navýšenie financií v sume 30 000 € na čistenia jazera.  Peniaze sú v rozpočte mesta Pezinok a na jeho čistení sa bude podieľať správca Zámockého parku Pezinok - Mestský podnik služieb Pezinok.

Keďže zámocký park je v národnou kultúrnou pamiatkou, mesto žiadalo o vyjadrenie Krajský pamiatkový úrad Bratislava, ktorý realizáciu odsúhlasil a stanovil  jej podmienky.LIDL Čistinka

Aktuálne samospráva čaká na vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku Bratislava a určenie podmienok vypustenia jazierka a odstavenia prívodu vody do neho, aby nedošlo k vytopeniu blízkych komunikácií. Následne bude možné vyhlásiť verejné obstarávanie na túto aktivitu.

Proces je komplexný a časovo náročný, mesto nie je oprávnené realizovať aktivity bez predchádzajúcich súhlasov a vyjadrení všetkých kompetentných a dotknutých orgánov.

Preto prosíme vás, milí Pezinčania a návštevníci mesta, aby ste pri prechádzke zámockým parkom kŕmili vodné vtáctvo a ryby výlučne semienkami, ovsenými vločkami a v primeranom množstve, nakoľko si tieto živočíchy vedia prirodzene zaobstarať potravu aj sami. V prípade, že kŕmite vtáctvo inou potravou, dochádza k ich úhynu. V okolí jazierka boli umiestnené informačné tabule o tom ako a čím je možné obyvateľov parku kŕmiť.

V prípade, že v jazierku alebo v jeho blízkom okolí nájdete uhynuté zvieratá, kontaktujte prosím Mestskú políciu Pezinok.