Dane a poplatky po novom

Táto informácia bola publikovaná od 28. 12. 2007 do 31. 03. 2008

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 7. decembra, viac ako trojpätinovou väčšinou schválilo nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V niektorých prípadoch pristúpilo k závažnému rozhodnutiu ich zvýšenia, čo súvisí najmä s infláciou, zvyšovaním cien v štátnom i súkromnom sektore ako i s naším prechodom na euro.

Najviac sa našich občanov dotkne zvýšenie poplatkov za odvoz a uloženie odpadov a to z dnešných 438 Sk pre rodinné domy na 767 Sk a v bytových domoch z dnešných 537 Sk na 876 Sk. Tieto ceny budú platiť len prvý polrok 2008. Po definitívnom výbere novej skládky bude v druhom polroku stanovená nová cena.

Dôvodom zvýšenia ceny za odpad je najmä uzatvorenie skládky v Starej jame v Pezinku a odvoz odpadu na Dubovú. Rozdiel v cene za mesiac november a december tohto roka (zvýšila sa vzdialenosťou skládky na Dubovej) ešte uhradí mesto. Mesto okrem poplatku od občanov zaplatí zo svojho rozpočtu 1,2 mil. Sk na činnosti spojené s likvidáciou a uložením odpadu, ktoré vyplývajú zo zákona.
Cena sa zvyšuje aj z toho dôvodu, že doteraz Mesto "dorovnávalo" rozdiel medzi reálnymi nákladmi a poplatkami od občanov z peňazí, ktoré získalo z poplatku za uloženie odpadu na území mesta, teda od Pezinských tehelní. Táto suma činila napr. v roku 2006 skoro 3,5 mil. Sk a v tomto roku bude ešte podstatne vyššia. Okrem toho Mesto dávalo zo svojho rozpočtu približne 3 milióny korún za zber do veľkokapacitných kontajnerov na jar a jeseň a iné činnosti spojené s odpadom. V budúcom roku budú umiestnené kontajnery dokonca štyrikrát, aby sa pre občanov suplovala doterajšia možnosť vozenia do Starej jamy a obmedzili sa čierne skládky. Peniaze za skládkovanie na území mesta boli tiež vložené do fondu životného prostredia a boli čerpané v súlade so zákonom zase len na životné prostredie.

V tejto súvislosti chceme vyvrátiť dezinformácie, v ktorých sa tvrdí, že sú mestá, ktoré na odpade zarábajú. Zákon to nedovoľuje. Zákonom stanovená je aj horná hranica poplatku od občana a tá je 1024 Sk. Pri porovnávaní výšky poplatku v Pezinku s porovnateľnými mestami (počtom obyvateľov, ale aj ekonomickou vyspelosťou, mierou nezamestnanosti či kúpnou silou obyvateľov, atď.) zistíme, že doterajšie poplatky boli neúmerne nízke. Napr. vo Svätom Jure je poplatok 750 Sk, v Senici 618 Sk, pritom vozia na vlastnú mestskú skládku! Na internete si možno na webových stránkach jednotlivých miest tieto poplatky veľmi ľahko porovnať s našimi.

Neposledným podporným faktom bolo i tvrdenie ekologických aktivistov, že občania sú pripravení platiť za odpad viac, ak to bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie a v katastri mesta sa neotvorí ďalšia skládka.

V prípade návrhu sadzieb mestských daní sa vychádzalo zo skutočnosti, že sadzby daní zo stavieb, bytov, nebytových priestorov ako aj pozemkov boli približne na rovnakej úrovni od roku 2005 - odkedy sa zákonom č. 582/2004 Z. z. úplne novým spôsobom začalo pojednávať o spôsobe priznávania, vyrubovania a platenia miestnych daní a poplatkov.

Návrhom sa schválilo zvýšenie o 1 Sk dane za stavby na bývanie včítane stavieb tvoriacich príslušenstvo k hlavnej stavbe. Po prepočte sa v priemere za rodinný dom o výmere cca 100 m2 s dvorom o výmere 500 m2 zvýši ročná daň o 130 Sk, pri bytoch v priemernej výmere 70 m2 je to zvýšenie ročnej dane o 70 Sk. Daň za garáže, rekreačné a záhradné chaty bola zvýšená o 5 Sk na m2. Najväčšie navýšenie dane je u stavieb slúžiacich na pôdohospodársku produkciu, priemyselné stavby a stavby na podnikateľskú, zárobkovú, skladovaciu a administratívnu činnosť - od 5 do 20 Sk za m2 podnikateľských objektov.

Treba mať na zreteli, že z výnosov miestnych daní mesto okrem iného hradí všetky náklady spojené s údržbou miestnych komunikácií, vrátane zimnej údržby, staroslitvosť o verejnú zeleň, detské ihriská, verejné osvetlenie, služby mestskej polície. Toto sú všetko náklady, ktoré prispievajú k tomu, že Mesto Pezinok má v rámci hodnotenia Slovenska vysoký štandard na bývanie a nepriamo sa tým zvyšuje aj cena všetkých nehnuteľností v našom meste.
 

 

Oddelenie pre styk
s verejnosťou a médiami