Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov 5. - 14. 10. 2007

Táto informácia bola publikovaná od 26. 09. 2007 do 14. 10. 2007
Počas  jesenného upratovania mesto Pezinok poskytne občanom 22 veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú rozostavené po celom meste v čase od 5. októbra do 14. októbra. Stanovištia sú vyznačené na mapke.
Mapka rozmiestnených kontajnerov Kontajnery majú slúžiť na veľkoobjemový odpad, na ktorý sú nádoby pri rodinnom dome alebo bytových domoch malé. Patrí tam predovšetkým starý nábytok a drobný stavebný odpad.

Žiadame Vás, aby ste do kontajnerov nedávali odpad s obsahom škodlivín, napr. žiarivky, farby, batérie, akumulátory, elektrické a elektronické zariadenia, televízory, chladničky, kyseliny, rozpúšťadlá, fotochemické látky a podobne. Na celoročný zber odpadu s obsahom škodlivín Vám slúži zberné miesto na Šenkvickej ulici č. 12, v sídle firmy Petmas.

Dôrazne žiadame občanov, aby do kontajnerov nedávali biologický odpad, t. z. haluzovinu, orezané stromy, kríky. Bioodpad ukladajte na voľnú plochu vedľa kontajnera.

Výlisky z hrozna nepatria ani do veľkokapacitných kontajnerov, ani ku kontajnerom, ich likvidáciu si zabezpečte vlastnými kontajnermi na biologický odpad.


KONTAJNERY SÚ URČENÉ IBA OBYVATEĽOM, NIE FIRMÁM!


Viac informácií môžete získať na Mestskom úrade, odd. životného prostredia
tel.: 033/6901 150, e-mail: motovska.olga@msupezinok.sk