O cenu primátora - výzva pre literárne talenty

Táto informácia bola publikovaná od 06. 02. 2006 do 31. 03. 2006
Mesto Pezinok v spolupráci s Kultúrnym centrum vyhlasujú XIV. ročník literárnej súťaže O cenu primátora mesta Pezinok. Jej poslaním je už od vzniku podpora a propagácia literárnej tvorby mladých talentov.

Súťažné podmienky:
  1. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných a študenti stredných škôl, ktoré majú sídlo na území mesta alebo ktorí majú v Pezinku trvalé bydlisko.
  2. Súťažné práce nie sú obmedzené žánrovo, musia byť pôvodné, môžu mať pôvod v písomných kontrolných prácach.
  3. Podmienkou zaradenia do hodnotenia je doručenie súťažných prác v troch strojom (počítačom) písomných exemplároch v slovenskom jazyku do 31. 3. 2006 na adresu – Kultúrne centrum, Holubyho 42, Pezinok, Daniela Debnárová.
  4. Súťaž je anonymná, pri každom texte treba uviesť namiesto mena a adresy heslo. V priloženej zalepenej obálke, označenej rovnakým heslom, sa uvedie meno autora, jeho adresa, dátum narodenia a školy, ktorú navštevuje. Stredoškoláci pripoja k heslu symbol „SŠ“, žiaci základných škôl symbol „ZŠ“. Obálky s heslami budú otvorené až po vyhodnotení súťaže.
  5. Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota vymenovaná primátorom mesta Pezinok.
  6. Súťaž sa vyhodnotí osobitne v každej kategórii ZŠ a SŠ v žánroch poézia a próza. Všetky vyhodnotené súťažné práce budú odmenené vecnou cenou. Najlepšie práce uverejní mesačník Pezinčan.
  7. Ak by súťažné práce nedosahovali očakávanú umeleckú úroveň, vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť alebo znížiť.
  8. Výsledky súťaže budú uverejnené v mesačníku Pezinčan a na webovej stránke mesta Pezinok.
  9. Ak sa po otvorení obálky zistí, že súťažiaci nespĺňa podmienky súťaže, práca bude zo súťaže vyradená.
Vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže sa uskutoční 24. mája 2006 v obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku. Organizačným zabezpečením súťaže je poverená Daniela Debnárová z Kultúrneho centra Pezinok, Holubyho 42, tel. č. 033/641 39 33.