Kalendár vývozu odpadov v roku 2007

Táto informácia bola publikovaná od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2007
DRUHY KOMUNÁLNYCH ODPADOV:
 - netriedený odpad
  • zbiera sa: odpad z plastov, kovu, textílie a odpady, ktoré nepatria medzi zberový papier, biologický odpad a zberové sklo
  • nesmie obsahovať: olovené batérie a akumulátory, monočlánky, žiarivky a výbojky, starý olej, olejové filtre, obaly a handry znečistené škodlivinami, chemikálie, lieky, lepidlá, farby, laky, pracie prostriedky, obaly zo sprejov, elektronické súčiastky, televízory, chladničky
 - biologický odpad
  • zbiera sa: odpad z domácnosti (zostatky z ovocia a zeleniny, chlieb...) alebo zo záhradníckej činnosti (lístie, tráva, kvety, zelenina, vetvy...)
  • nesmie obsahovať: kosti, mäso, tekuté a tvrdé zvyšky, sklo, porcelán, potraviny v obaloch
 - papier
  • zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka, papierové vrecká
  • nesmie obsahovať: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiacu pásku, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov
 - sklo
  • zbiera sa: biele aj farebné fľaše a črepy z nich, tabuľové sklo, sklenené poháre
  • nesmie obsahovať: porcelán, zrkadlá, dymové sklo, autosklo, drôtové sklo, kameninu...
 - plasty
  • zbiera sa: PET fľaše, fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, tekutých mydiel, fľaše od citrónových štiav, fľaše s označením PP, igelitové tašky, fólie zo stavebnín, fólie z pracích práškov
  • nesmie obsahovať: znečistené plasty, viacvrstvové obaly, linoleum, gumu, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami

 

VÝVOZ SEPARÁTOV ZO SÍDLISK:

Vývoz netriedeného odpadu - 2x týždenne:
- v pondelok a štvrtok: Sídlisko Sever, ulice Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou a Za hradbami
- v utorok a piatok: ul. 1. mája, Starý dvor, sídlisko Juh a Muškát.

Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne.

Vývoz ostatných separátov:

Mesiac Papier Plasty Sklo
 Január 10., 24. 10., 24. -
 Február 7., 21. 7., 21. 5.
 Marec 7., 21. 7., 21. -
 Apríl 4., 19. 4., 19. 2.
 Máj 3., 16., 30. 3., 16., 30. 28.
 Jún 13., 27. 13., 27. -
 Júl 11., 25. 11., 25. 23.
 August 8., 22. 8., 22. -
 September 5., 19. 5., 19. 17.
 Október 3., 17., 31. 3., 17., 31. -
 November 14., 28. 14., 28. 12.
 December 12., 26. 12., 26. -

 


 

VÝVOZ SEPARÁTOV Z RODINNÝCH DOMOV:

Na papier a plasty slúži jedna spravidla modrá nádoba.

OKRUH I
Ulice:
Banícka, Bokesova, Bottova, Cajlanská, Drobišova, Fárska, Gogoľova, Holubyho, Jarošova, Jilemnického, Jiráskova, Krížna, Kutuzovova, Malacká, Markušova, Nálepkova, Peknika, Potočná, Radničné nám., Rázusova, Svobodu, Šafárikova, Šenkvická, Štefánikova, Švermova, Trnavská, Zahumenice

Mesiac Netriedený odpad Biologický odpad Papier + plasty
 Január 2., 15., 29. 11. 22.
 Február 12., 26. 1., 22. 19.
 Marec 12., 26. 15., 29. 19.
 Apríl 10., 23. 13., 26. 16.
 Máj 7., 21. 11., 24. 14.
 Jún 4., 18. 7., 21. 11.
 Júl 2., 16., 30. 6., 12., 19., 26. 9.
 August 13., 27. 2., 9., 16., 23., 31. 6.
 September 10., 24. 6., 13., 27. 3.
 Október 8., 22. 11., 18., 25. 1., 29.
 November 5., 19. 8., 22. 26.
 December 3., 17., 31. 6., 27. 20.


OKRUH II A
Ulice:
Dobšinského, Hollého, Chalupkova, Kalinčiakova, Lesnícka, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Pod Lipou, Senecká, Sládkovičova, Slnečná, Šancova, Tehelná, Za dráhou, žel. stanica, Záhradná

Mesiac Netriedený odpad Biologický odpad Papier + plasty
 Január 3., 16., 30. 11. 22.
 Február 13., 27. 1., 22. 19.
 Marec 13., 27. 15., 29. 19.
 Apríl 11., 24. 13., 26. 16.
 Máj 9., 22. 11., 24. 14.
 Jún 5., 19. 7., 21. 11.
 Júl 3., 17., 31. 6., 12., 19., 26. 9.
 August 14., 28. 2., 9., 16., 23., 31. 6.
 September 11., 25. 6., 13., 27. 3.
 Október 9., 23. 11., 18., 25. 1., 29.
 November 6., 20. 8., 22. 26.
 December 4., 18. 6., 27. 20.


OKRUH II B
Ulice:
Bernolákova, Hrnčiarska, Jesenského, Kupeckého, Kuzmányho, Kukučínova, Kollárova, Malokarpatská, Polkorába, Vajanského, Za koníčkom, Zámocká, Zigmundíkova;
Grinava: Štúrova;

Mesiac Netriedený odpad Biologický odpad Papier + plasty
 Január 3., 16., 30. 12. 23.
 Február 13., 27. 2., 23. 20.
 Marec 13., 27. 16., 30. 20.
 Apríl 11., 24. 14., 27. 17.
 Máj 9., 22. 12., 25. 15.
 Jún 5., 19. 8., 22. 12.
 Júl 3., 17., 31. 7., 13., 20., 27. 10.
 August 14., 28. 3., 10., 17., 24. 7.
 September 11., 25. 1., 7., 14., 28. 4.
 Október 9., 23. 12., 19., 26. 2., 30.
 November 6., 20. 9., 23. 27.
 December 4., 18. 7., 28. 21.


OKRUH III
Ulice:
1. mája, Bratislavská, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Komenského, Mierova, Nerudova, Obrancov mieru, Puškinova, Saulakova, SNP, Tolstého;
Grinava: Cintorínska, Družstevná, Dr. Virgoviča, Grobská, Hečkova, Hurbanova, Limbašská, Matúškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, J. Raka, Vinice, Železničná, Turie Brehy

Mesiac Netriedený odpad Biologický odpad Papier + plasty
 Január 4., 17., 31. 12. 23.
 Február 14., 28. 2., 23. 20.
 Marec 14., 28. 16., 30. 20.
 Apríl 12., 25. 14., 27. 17.
 Máj 10., 23. 12., 25. 15.
 Jún 6., 20. 8., 22. 12.
 Júl 4., 18. 7., 13., 20., 27. 10.
 August 1., 15., 30. 3., 10., 17., 24. 7.
 September 12., 26. 1., 7., 14., 28. 4.
 Október 10., 24. 12., 19., 26. 2., 30.
 November 7., 21. 9., 23 27.
 December 5., 19. 7., 28. 21.

 

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z REKREAČNÝCH STREDÍSK:


Vývoz kontajnerov z rekreačných oblastí sa robí v pondelok, čistenie okolo kontajnerov sa robí v stredu po vývoze.

Mesiac Deň zberu Počet zberov
 Január 8., 22. 2.
 Február 5., 19. 2.
 Marec 5., 19. 2.
 Apríl 2., 16., 30. 3.
 Máj 7., 14., 21., 28. 4.
 Jún 4., 11., 18., 25. 4.
 Júl 2., 9., 16., 23., 30. 5.
 August 6., 13., 20., 27. 4.
 September 3., 10., 17., 24. 4.
 Október 8., 22. 2.
 November 5., 19. 2.
 December 3., 17., 31. 3.
 Spolu: 37.

 


 

Pre občanov mesta Pezinok funguje v pracovných dňoch od 7.00 do 16.00 hod na Šenkvickej ul. č. 12 Zberné miesto nebezpečných odpadov.
Pracovníci fy Petmas na základe občianskeho preukazu odoberú nebezpečné odpady, napr. žiarivky, oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, liečivá, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory, chladničky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, detergenty. Táto služba je pre občanov Pezinka bezplatná.
Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby môžu tiež využiť zberné miesto, pre nich je služba za úhradu.
Informácie o zbernom mieste môžete získať u prevádzkovateľa na tel. č. 033/645 23 12.