Žiadosti o finančné príspevky na rok 2006

Táto informácia bola publikovaná od 01. 02. 2006 do 28. 02. 2006
Oznamujeme všetkým žiadateľom o finančný príspevok z fondu kultúry a pomoci mesta Pezinok na rok 2006, že termín na podanie žiadosti je najneskôr do 28. februára 2006.

Žiadosti sa prijímajú len na účely uvedené v § 7 a 9 VZN č. 19/2004 o štatútoch mestských fondov.

Žiadosti je potrebné podať na tlačive Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku, ktoré bude k dispozícii od 2. 1. 2006 v kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu, Radničné námestie č. 7; tlačivo si môžete takisto  stiahnúť.


Inf.: Ing. A. Gusejnová, finančné odd. Mestského úradu
      tel.: 033/6901 160, e-mail: gusejnova.alena@msupezinok.sk