Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov 6. - 15. 10. 2006

Táto informácia bola publikovaná od 26. 09. 2006 do 15. 10. 2006
Počas Mapka rozmiestnených kontajnerov jesenného upratovania a jesenných prác Vám mesto Pezinok poskytne 20 veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú rozostavené po celom meste v čase od 6. októbra do 15. októbra. Stanovišťa sú vyznačené na mapke.

Žiadame Vás, aby ste do kontajnerov nedávali odpad s obsahom škodlivín, napr. žiarivky, farby, batérie a akumulátory, elektrické a elektronické zariadenia, televízory, chladničky, kyseliny, rozpúšťadlá, fotochemické látky a podobne. Na celoročný zber odpadu s obsahom škodlivín Vám slúži zberné miesto na Šenkvickej ulici č. 12, v sídle firmy Petmas.

Dôrazne žiadame občanov, aby do kontajnerov nedávali biologický odpad, t. z. haluzovinu, orezané stromy, kríky. Bioodpad ukladajte na voľnú plochu vedľa kontajnera.
Medzi bioodpad nepatrí drevo lakované, morené alebo inak upravené, napr. starý nábytok. Je to veľkoobjemový odpad patriaci do kontajnerov.
Výlisky z hrozna nepatria ani do veľkokapacitných kontajnerov ani ku kontajnerom, ich likvidáciu si zabezpečte vlastnými kontajnermi na biologický odpad!


Viac informácií môžete získať na Mestskom úrade, odd. životného prostredia
tel.: 033/6901 150, e-mail: motovska.olga@msupezinok.sk