Vyhodnotenie ankety zameranej na triedenie komunálnych odpadov

Táto informácia bola publikovaná od 26. 09. 2006 do 30. 11. 2006
termín zberu údajov: 15. - 31. 8. 2006
metóda zberu údajov: prostredníctvom anketových lístkov distribuovaných anketármi
štruktúra respondentov:   podľa typu bývania:
- 51 % bývajúcich v rodinných domoch
- 49 % bývajúcich v bytových domoch
podľa lokality:
- 20 % zo sídliska Sever
- 20 % zo sídliska Juh
- 17,5 % z centra
- 15 % z Grinavy
- 15 % z Cajle
- 12,5 % zo sídliska Muškát

VYHODNOTENIE ANKETY PODĽA JEDNOTLIVÝCH OTÁZOK
(v zátvorke uvedené kurzívou sú výsledkom paralelného prieskumu cez internet – www.pezinok.sk, do ktorého sa zapojilo 66 respondentov, z toho 51 % žien a 49 % mužov, 55% z bytových domov a 45 % z rodinných domov, 83,8 % v produktívnom veku od 18-60 rokov, 11,4 % nad 60 rokov, a 4,8 % do 18 rokov)
:

 1. Doterajší systém triedenia odpadov, t.j. do nádob určených na netriedený odpad a na separáty, respondentom: 
  • 86 % vyhovuje (80,2%)
  • 9,5 % nevyhovuje (11,4 %)
  • 4,5 % volilo inú odpoveď (uvítali by viac nádob na triedenie; systém vyhovuje, ale nie všetci ľudia triedia; nevideli v tom zmysel, lebo to ľudia nedodržujú; nie sú spokojní s tým, že zberné nádoby sú veľmi opotrebované a je nutná ich výmena)
   (8,4 % - viac nádob na sídliskách, najmä na papier, nádoba na papier mi zavadzia, pretože ten dávame deťom do školy, na sídliskách by bolo treba obyvateľom dať malé nádoby na plasty, plechovky a sklo a každý týždeň robiť vývoz, lebo nie je kde skladovať, je málo nádob na plasty, na Záhradnej by mali byť pri každej bytovke, lebo je to svinstvo, ktoré nám ničí životné prostredie, prekáža mi, že vytriedený odpad miešajú bezdomovci, triedime iba papier, lebo nemáme na iné separáty na bytovkách smetiaky, treba vyvážať častejšie, lebo vyseparovať sa dá všetko)
 2. Zmenu zberu separátov (papier, sklo, plasty) napr. do plastových vriec by respondenti: 
  • 19 % uvítali (18,8%)
  • 29 % uvítali, ale iba keby to ovplyvnilo cenu poplatku za odpady (18,8%)
  • 48 % by to neuvítali, pretože im vyhovuje terajší systém (49,3%)
  • 4 % uviedli inú odpoveď (áno, avšak iba na plasty, viac nádob na sklo; áno, ak budú stanovené jasné pravidlá; áno, zaviesť iba v rodinných domoch, na sídliskách by to nemalo zmysel; zvýšil by sa neporiadok pri kontajneroch)
   (13,1 % - v bytovom dome by to asi prínos nebol, áno, ale iba keby to ovplyvnilo poplatok za odpad, iba keby mesto dodalo dostatočne veľké plastové vrecia, určite nie do vriec, na to musí byť niečo pevné, plastové vrecia sa dajú rozrezať a znečistilo by to životné prostredie ešte viac, viete aký by bol neporiadok na sídliskách?)
 3. Ako sú ochotní respondenti triediť z komunálnych odpadov ďalšie separáty (napr. tetrapack, kovy, textil):
  • 55 % áno, + ďalšie námety (áno, ale musia byť zabezpečené vhodné nádoby; určite textil, ak bude dosť nádob), (83,2 %)
  • 25,5 % nie (8,4 %)
  • 19,5 % nie je ešte rozhodnutých (8,4 %)
 4. Súčasné intervaly vývozu odpadu respondentom:
  • 60 % vyhovujú (54,1%)
  • 18 % nevyhovujú (kontajner s plastami bývajú často preplnené, odvážajú ich až po telefonickom upozornení ), (10,7%)
  • 15 % nepozná vývozný kalendár (16,8%)
  • 7 % uviedlo inú odpoveď (vyvážať podľa potreby, nielen podľa kalendára, resp. až po telefonickom upozornení (plasty)
  Návrhy na zlepšenie:
  • častejší vývoz odpadu (najmä v lete, na sídliskách, netriedený odpad, papier a cez sviatky, predovšetkým na Vianoce a na Vinobranie)
  • bioodpad vyvážať až do konca októbra 1-krát týždenne, v období december-marec stačí 1-krát mesačne
  • viac kontajnerov (najmä na plasty a papier)
  • (8,4% - keď na vývoz padne sviatok, nevyvezú ho a kontajnery zostanú plné do ďalšieho termínu, častejší vývoz na bytovkách, najmä na Severe, zvýšiť periodicitu vývozu, resp. sledovať naplnenosť a operatívne reagovať, v lete častejší vývoz, častejší vývoz papiera a plastov, častejší vývoz netriedeného odpadu, častejší vývoz bio odpadu najmä v lete, na Rulandskej je málo nádob na plasty, nádoby na PET fľaše sú plné najmä na Severe, keď je plný kontajner, snaha o triedenie vyjde navnivoč)
 5. Problémy, s ktorými sa stretávajú respondenti pri vývoze odpadu:
  • 57,5 % žiadne, vývoz dobre funguje (61,6%)
  • 11,5 % nádoby neboli vyvezené podľa vývozného kalendára (7,3%)
  • 6,5 % v zime nevyviezli bioodpad (1,2%)
  • 3,2 % nádoba nebola vyvezená kvôli preťaženiu (1,2%)
  • 2,5 % nevyviezli separát kvôli znečisteniu (16,8%)
  • 11,5 % iná odpoveď (z vedľajšieho domu vozia odpad a ich nádoby sú potom poloprázdne; neporiadok pri smetných nádobách; hoci smetiari pri vývoze netriedeného odpadu vidia, že sú preplnené kontajnery na separáty, nehlásia a neprídu operatívne vyviezť nádoby; smetiaky sú staré; málo nádob, častejšie vyvážať; zle umiestnené nádoby – mimo cestu; preplnené nádoby; bolo by vhodné častejšie dávať veľkokapacitné kontajnery; niekedy zostáva zvyšok odpadu na dne )
   (8,7 % - neporiadok pri kontajneroch po sviatkoch, nedodržiavanie separovaného zberu, napr. v nádobách na papier je netriedený odpad, preplnené nádoby, nevyvezené nádoby, pri vývoze nádoby nevracajú na pôvodné miesto, niekedy nevysýpajú poriadne nádoby na bio, je málo nádob na plasty, treba doplniť nádoby, nádoby na papier a plasty nestačia, na sklo nemáme nádobu, na Severe treba vyvážať častejšie, nechápem, prečo sa vysýpa papier a plasty do toho istého auta, načo to potom separujeme?, alebo sa to potom triedi?, nevhodné správanie pánov smetiarov, nepáči sa mi, že nádoby zostávajú po vyvezení uprostred chodníka, po ktorom sa nedá prejsť, zvyšok respondentov sa nevyjadril)
 6. Dávajú respondenti separáty na akcie školského zberu?
  • 59,8 % áno (51,1%)
  • 40,2 % nie (48,9%)
  z toho ktoré separáty dávajú do škôl:
  • 72,5 % papier (90 %)
  • 27,5 % plastové fľaše (10%)
 7. Poplatok za odpad, ktorý sa platí mestu za každú osobu, považujú respondenti za:
  • 51,5 % primeraný (49,9%)
  • 38,5 % vysoký (17 %)
  • 5 % nízky (0 %)
  • 3 % nevedia koľko platia (18 %)
  • 2 % iná odpoveď (v obci, kde neseparujú, platia takisto; platím ako občan aj ako SZČO za tú istú nádobu; doporučujem odstupňovať cenu podľa veku jednotlivých osôb; pre starších dôchodcov by suma mala byť nižšia)
   (3,8 % - sme 3-bytový rodinný dom, ale máme nárok len na jednu nádobu, je to nespravodlivé, bytovky trestáte vyššími poplatkami a pritom rodinné domy, čo nevyseparujú, hádžu do našich kontajnerov, to sa potom dá separovať!, poplatky by mali byť závislé od množstva vyvezeného a vytriedeného odpadu, zvyšok sa nevyjadril)
 8. Využívajú respondenti Zberné miesto nebezpečných odpadov v areáli fy Petmas na Šenkvickej ulici?
  • 60,5 % nie (18 %)
  • 17 % áno (41,6%)
  • 12 % nie, nevedia nič o Zbernom mieste (1,2 %)
  • 8,5 % nie, nevedia kde sa nachádza (30,5%)
  • 2 % iná odpoveď (nemali ešte nebezpečný odpad, chystajú[sa využívať zberné miesta, chýba väčšia propagácia kontaktov, spôsobov a možností odvozu prostredníctvom firmy Petmas)
   (8,7 % - neprodukujem nebezpečný odpad, ani ostatní nevedia o zberom mieste, lebo to hádžu ku kontajnerom, je to pre mňa ďaleko, malo by byť viac zberných miest)
 9. Súhlasili by respondenti s vybudovaním zberných dvorov na zber separátov, pričom by tam separáty podľa vlastnej potreby dovážali (triedilo by sa viac komodít ako dnes)?
  • 53,5 % nie (66,2%)
  • 39 % áno (30,2%)
  • 7,5 % uviedlo inú odpoveď (iba ak by to bolo lacnejšie; neviem to posúdiť; nie som si istý; či by to bolo k niečomu; áno, ak bude v primeranej vzdialenosti od môjho bydliska; vyhovuje existujúca na Šenkvickej ul.; na vlastné náklady ?; ak to pomôže; súhlas, ale len na nebezpečný odpad; resp. sedačky a iné staré veci, aby nevznikli čierne skládky; budem triediť, ale nech ich odvezú raz na štvrťrok; nemám miesto na uskladnenie odpadu lebo bývam na bytovke; súhlas v prípade triedenia textilu a skla)
   (3,6% - áno, ale treba poznať podmienky, áno, ak by bolo zberné miesto blízko, neviem posúdiť, áno, ale museli by byť otvorené v podvečer alebo v sobotu, ľudia sú leniví, často nemajú čas robiť prácu smetiarov, vyzeralo by to ako na Luníku, nemám možnosť ich odvážať lebo nemám auto, načo robiť ďalšie smetisko?)
 10. Privítali by respondenti tzv. železnú sobotu (kovový odpad by im bol odvezený po vyložení spred domu)?
  • 68,5 % áno (89,9%)
  • 23,5 % nie (8,9%)
  • 8 % volilo inú odpoveď (áno, ak by to ovplyvnilo cenu poplatku za odpad; áno, ale nielen železo, aj iné haraburdy z domácnosti, vozia si sami do šrotu; veľkokapacitné kontajnery by uvítali v inej periodicite – 1-krát mesačne, 3-4-krát do roka, raz do roka; návrh na vybudovanie prístreškov na zberné nádoby na sídliskách, aby však neboli dominantou; nie, lebo to možno nazvať „sobotou Rómov“, ktorí z kovov žijú; keby to bolo každú sobotu, tak by bol stále neporiadok; to si radšej zaveziem sám do zberu a ešte si aj zarobím)
   (1,2 % - aj pre iné separáty, takto by sa mohol zbierať aj nebezpečný odpad a elektronika, tzv. veľké upratovanie 2-krát do roka je O.K., kovový odpad vykladám už dávno pred dom a do 24 hodín ho vždy niekto odnesie, nevidím dôvod niečo meniť, zbytočné, železný šrot je dobre platený v zbere, nemám železný odpad, malo by sa to týkať aj iného odpadu, ktorý sa nezmestí do nádoby, napr. nábytku, aspoň 2-krát do roka, to platí skôr pre rodinné domy, Rómovia by predbehli zberačov)

KOMENTÁR K VÝSLEDKOM ANKETY:
 • z ankety vyplýva, že väčšine vyhovuje doterajší systém triedenia (otázka č. 1,2,9)
 • občania sa dožadujú viac nádob na separáty – sklo, plasty, papier, týka sa to sídlisk (otázka č. 4,5)
 • potvrdilo sa, že väčšina občanov sa zúčastňuje školských zberov, okrem papiera sa rozšíril zber aj na plasty
 • treba využiť všetky prostriedky na propagáciu Zberného miesta nebezpečných odpadov
 • treba opäť prehodnotiť intervaly vývozu bioodpadu podľa požiadaviek občanov
 • treba zaviesť železnú sobotu, aj keď samotní občania vidia s tým spojené problémy („sobota Rómov“)
 • problémy s vývozom nádob si robia občania aj sami – keď sú nádoby preťažené alebo je separát znečistený, firma nemá povinnosť nádobu vyviezť

ZÁVERY PRE MESTO:
 • prehodnotiť počty nádob na plasty, prípadne papier, prehodnotiť intervaly vývozu bioodpadu
 • zamerať sa na propagáciu: zberného miesta NO, vývozného kalendára, disciplíny triedenia (fľaše vyfukovať, papier skladať, separáty neznečisťovať)
 • zaviesť tzv. železnú sobotu
 • upozorniť Petmas-Onyx na nedostatky (dodržiavanie vývozného kalendára, vývoz bioodpadu)


Spracovali: O. Moťovská, E. Lupová