Zhodnotenie prieskumu na triedenie komunálnych odpadov

Táto informácia bola publikovaná od 16. 10. 2006 do 30. 11. 2006
Vážení občania,
Mesto si urobilo prieskum názorov na triedenie komunálnych odpadov.
Z výsledkov ankety vyplýva, že väčšine obyvateľov vyhovuje doterajší systém triedenia, je však čo vylepšovať. Najpálčivejšia je otázka nedostatku kontajnerov na separáty – hlavne plasty ale aj papier. Mesto prijalo opatrenie a do konca roka pribudne na sídliskách 20 kontajnerov na plasty, čím sa zvýši ich počet na 50 ks. Je na Vás občanoch, ako budete kontajnery na separáty využívať. Vyfúknutím plastových fliaš a poskladaním kartónov sa do kontajnerov zmestí oveľa viac separátov. Aj malé množstvo netriedeného odpadu znehodnotí celý kontajner s vytriedeným separátom a musí sa vyviezť na skládku! Preto Vás žiadame, aby ste mysleli pri triedení aj na takéto maličkosti.


Za mesiac september 2006 ste vytriedili nasledovné množstvá separátov:
Druh separátu   Množstvo v tonách
Rodinné domy - 240 l nádoby
Množstvo v tonách
Sídliská - 1100 l kontajnery
PAPIER 14,01 1,27
SKLO 2,80
BIOODPAD 130,02 netriedi sa
PLASTY 1,05 0,43

Okrem triedenia separátov majú občania povinnosť vytriediť z komunálnych odpadov aj nebezpečné odpady. Z ankety vyplynulo, že väčšina občanov nevyužíva Zberné miesto nebezpečných odpadov, lebo nevedia kde sa nachádza alebo ani netušia, že niečo také v meste existuje! Preto Vás žiadame, aby ste nebezpečný odpad z domácností odniesli v pracovných dňoch od 7.00 hod do 16.00 hod do Zberného miesta na Šenkvickej ulici č. 12 (sídlo firmy Petmas). Je to odpad, ktorý sa nájde v každej domácnosti, napr. televízory, chladničky, motorové oleje, batérie a akumulátory, žiarivky, farby, kyseliny, rozpúšťadlá, liečivá...Táto služba je pre občanov Pezinka bezplatná.

Podrobné výsledky prieskumu nájdete tu.


Oľga Moťovská
odd. životného prostredia