Informácie o Mestskom zdravotníckom stredisku

Táto informácia bola publikovaná od 22. 02. 2007 do 22. 05. 2007
  Mestské zdravotnícke stredisko, s.r.o.
  Hollého 2, P.O.BOX 92, 902 01 PezinokVážení spoluobčania,

dovoľujem si vás osloviť, aby som Vás informoval o organizačných zmenách na bývalej „Poliklinike“ a dnešnom Mestskom zdravotníckom stredisku.

Mesto Pezinok, po veľkom úsilí pána primátora Mgr. Olivera Solgu a vedenia mesta , získalo budovy polikliniky zámenou za iný majetok s Bratislavským samosprávnym krajom.
Je nepochybné, že predchádzajúci majitelia, či už Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo vnútra alebo Bratislavský samosprávny kraj, neinvestovali do technického stavu budov žiadne finančné prostriedky, čo sa prejavilo na jeho súčasnom vzhľade. Z tohto dôvodu Mestské zastupiteľstvo schválilo založenie obchodnej spoločnosti, ktorá svojou činnosťou a za výdatnej finančnej podpory (investície do rekonštrukcie budov a pod.) Mesta Pezinok, zabezpečí postupnú rekonštrukciu budov a vytvorenie prostredia, ktoré si zdravotníci a predovšetkým občania Mesta Pezinok a blízkeho okolia zaslúžia.

Už v tomto roku vyčlenilo MsZ z mestského rozpočtu 2 mil. Sk na výmenu okien časti Novej budovy Mestského zdravotníckeho strediska. Ďalej je nevyhnutné zrekonštruovať tepelné hospodárstvo, kanalizáciu a všetky rozvody energií a obnoviť fasádu budovy aj so zateplením.

Všetky tieto investície sa budú realizovať postupne a po predchádzajúcom súhlase MsZ Pezinok.
Mestské zastupiteľstvo založilo obchodnú spoločnosť so 100% majetkovou účasťou Mesta Pezinok pod názvom „MESTSKÉ ZDRAVOTNÍCKE STREDISKO, s. r. o.“, ktorej hlavným predmetom činnosti je prenájom nebytových priestorov neštátnym lekárom. Každý lekár v prenajatých priestoroch prevádzkuje ambulanciu na základe licencie pridelenej Lekárskou komorou a povolenia na prevádzku činnosti, v tom ktorom odbore, ktoré vydáva v rámci svojej kompetencie Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor zdravotníctva a humánnej farmácie, vedúca oddelenia MUDr. Oľga Veselá, CSc. Túto informáciu uvádzam z dôvodu, že akýkoľvek problém, prípadne sťažnosti v súvislosti s lekárskym ošetrením nie je v kompetencii riaditeľa MZS, s. r. o., ale výlučne je potrebné sa obracať na:
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie
Vedúca oddelenia
MUDr. Oľga Veselá, CSc.
Sabinovská 16
820 05 Bratislava


Tel.: 02/48264902
E-mail: zdravotnictvo@region-bsk.skĎalšou dôležitou informáciou pre občanov je to, že od 1. 1. 2007 organizátorom a prevádzkovateľom Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) je Obchodná spoločnosť INT-PED, s.r.o., konateľmi ktorej sú: MUDr. Helena Orlická a MUDr. Pavol Orlický. Priestor a rozsah poskytovania LSPP sa nezmenil.
Kontakt pre LSPP: tel.: 033/641 35 36
Pondelok - štvrtok:  od 16.00 hod do 8.00 hod
Piatok:                   od 14.00 hod
Sobota a nedeľa:     od 8.00 hod – do 8.00 hod

Informácie týkajúce sa LSPP v pracovné dni od 8.00 hod na tel. čísle: 033/6412444,5,6, kl. 127

V prípade sťažností so zdravotnou starostlivosťou sa obracajte na:
 1. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ( www.udzs.sk)
  Adresa:
  MUDr. Richard Demovič, PhD. , predseda
  Groslingova 5, 812 62 Bratislava
  Tel.: 02/59311251, 02/5931 1253
 2. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, MUDr. Oľga Veselá
  Kontakt – viď adresa vyššie

Samozrejme, že každý podnet alebo informáciu privítame a pokúsime sa ju riešiť v rámci našich kompetencií a možností.
Ing. Juraj Pátek
Riaditeľ MZS, s. r. o.