Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov 3. - 9. 3. 2008

Táto informácia bola publikovaná od 26. 02. 2008 do 09. 03. 2008
Mapka rozmiestnených kontajnerovPočas  jarného upratovania mesto Pezinok poskytne občanom 22 veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú rozostavené v dvoch termínoch: 3. - 9. marca a 19. - 25. mája. Stanovištia sú vyznačené na mapke.
 
Žiadame Vás, aby ste do kontajnerov nedávali odpad s obsahom škodlivín, napr. žiarivky, farby, batérie a akumulátory, elektrické a elektronické zariadenia, kyseliny, rozpúšťadlá, fotochemické látky a podobne. Na celoročný zber odpadu s obsahom škodlivín Vám slúži zberné miesto na Šenkvickej ulici č. 12, v sídle firmy Petmas.

Dôrazne žiadame občanov, aby do kontajnerov nedávali biologický odpad. Biologický odpad, t. j. révy a konáre sa nesmú ukladať na skládku. Žiadame občanov, aby bioodpad ukladali na voľnú plochu ku kontajnerom.
Medzi bioodpad nepatrí drevo lakované, morené alebo inak upravené, napr. starý nábytok. Je to veľkoobjemový odpad patriaci do kontajnerov.


Viac informácií môžete získať na Mestskom úrade, odd. životného prostredia
tel.: 033/6901 150, e-mail: motovska.olga@msupezinok.sk