Spoločný zápis detí do materských škôl na školský rok 2011/2012

Táto informácia bola publikovaná od 18. 01. 2011 do 02. 03. 2011

Podľa ust. § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojitosti s ust. § 3 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materských školách s odkazom na ust. § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadosti na prijatie detí do  materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok (MŠ: Bystrická 1, gen. Pekníka 2, Svätoplukova 51, Vajanského 16, Za hradbami 1, Záhradná 34) a do ZŠ s MŠ (Orešie 3)  na šk.r. 2011/12 sa budú prijímať dňa 2. marca 2011 na Mestskom úrade, Radničné nám. č.7, Pezinok, na I. poschodí, č. dv. 19,  v čase  8,00 h. – 11,00 h. a 14,00 h. – 17,00 h.

 

Zákonný zástupca dieťaťa predloží nasledovné dokumenty:

 

Podmienky na prijatie dieťaťa do MŠ:
  • dieťa dovŕšilo piaty rok veku
  • dieťa s odloženou školskou dochádzkou a dieťa s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

Ďalšie kritériá prijatia dieťaťa do MŠ:
  • trvalý pobyt v meste Pezinok (dieťa a aspoň jeden z jeho rodičov)
  • dieťa v kalendárnom roku prijatia dovŕši najmenej 3 roky
  • rodičia dieťaťa sú zamestnaní (odporúča sa predložiť potvrdenie od zamestnávateľa)
  • o dieťa sa stará osamelý rodič
  • dieťa zo sociálne slabej rodiny, na základe odporučenia Odd. školstva a sociálnych vecí MsÚ v Pezinku