Výzva pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Táto informácia bola publikovaná od 28. 01. 2019 do 15. 02. 2019

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia, ktoré prevádzkujú MZZO - napr. kotly na tuhé, kvapalné a plynné palivo s výkonom do 300 kW, rôzne technologické celky, veľkochov hospodárskych zvierat...) sú povinní každoročne do 15. februára oznámiť Mestu údaje, na základe ktorých budú spoplatnení - viď § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. Táto povinnosť sa netýka rodinných domov.

Podrobnosti  upravujúce povinnosti malých zdrojov v meste Pezinok upravilo Mestské zastupiteľstvo Všeobecne záväzným nariadením č. 15/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Na ohlasovaciu povinnosť môžu prevádzkovatelia MZZO použiť vzorové tlačivo.

Oľga Moťovská
odd. výstavby a životného prostredia