Finančné dotácie Mesta Pezinok na rok 2020

Táto informácia bola publikovaná od 07. 10. 2019 do 30. 11. 2019

Oznamujeme všetkým žiadateľom o poskytnutie účelových finančných prostriedkov pre oblasti  sociálnej pomoci, kultúry a športu v zmysle VZN č. 6/2019 z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2020, že termín na podanie žiadosti je najneskôr do 30. novembra 2019.

O poskytnutie dotácie v zmysle tohto VZN  môže požiadať len fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba s miestom podnikania alebo sídlom na území mesta Pezinok, alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta Pezinok, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta Pezinok (ďalej len žiadateľ). Mesto môže poskytovať dotácie za podmienok ustanovených týmto VZN len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, ale výlučne na účel uvedený v druhej časti (oblasť sociálnej pomoci), tretej časti (oblasť kultúry), resp. štvrtej časti (oblasť športu) tohto VZN, pričom predmet činnosti žiadateľa musí súvisieť s účelom, na ktorý dotáciu požaduje. Na poskytnutie dotácie žiadateľovi, ktorý pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta Pezinok, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta Pezinok a nemá na území mesta miesto podnikania alebo sídlo sa nevzťahujú ustanovenia§ 14 odsek 1. bod A a § 15 tohto VZN. Dotácia môže byť žiadateľovi poskytnutá za predpokladu, že ku dňu podania písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie má žiadateľ vysporiadané všetky záväzky voči Mestu Pezinok. Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné podať na predpísanom tlačive Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok ........

Prílohou žiadosti o dotáciu sú:

  1. doklad o pridelení IČO
  2. doklad o zriadení účtu v bankovej inštitúcii alebo potvrdenie banky o vedení účtu alebo bankový výpis nie starší ako 3 mesiace (akceptuje sa aj výpis z internetbankingu), že majiteľom účtu je žiadateľ,
  3. stanovy,
  4. doklad o štatutárnych zástupcov žiadateľa,
  5. u platiteľa DPH doklad o pridelení IČ DPH.


Tieto doklady, okrem bankového výpisu, predkladá žiadateľ len ak žiada o dotáciu prvý krát, alebo ak došlo k zmene v údajoch, alebo ak od podania žiadosti s uvedenými prílohami uplynuli 3 roky.

Žiadosť predkladá žiadateľ na každý projekt, resp. pre každú činnosť osobitne v jednom originálnom vyhotovení ,vrátane všetkých požadovaných príloh, s označením oblasti podpory. Pri podávaní viacerých žiadostí v jednom rozpočtovom období v tej istej oblasti, druhá a každá ďalšia žiadosť nemusí obsahovať prílohy uvedené v §2 odsek 2.

Tlačivá žiadosti o poskytnutie dotácie sú k dispozícii v klientskom centre na prízemí Mestského úradu Pezinok a na stránke www.pezinok.sk (sekcia Žiadosti a tlačivá).
Žiadosť je potrebné zaslať, resp. odovzdať na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14  Pezinok – podateľňa. Rozhoduje dátum pečiatky podateľne MsÚ Pezinok. Ak posledný deň na podávanie žiadosti o poskytnutí dotácie prípadne na sobotu/nedeľu/štátny sviatok, môže žiadateľ doručiť žiadosť o poskytnutí dotácie nasledujúci pracovný deň.
 
Informácie:  
Janka Kráľovičová, finančné oddelenie, MsÚ Pezinok, tel. č. 033/6901631, janka.kralovicova@msupezinok.sk