Pozvánka na slávnostné prijatie jubilantov za rok 2019 primátorom mesta

Táto informácia bola publikovaná od 06. 12. 2019 do 18. 12. 2019

Mesto Pezinok pozýva všetkých jubilantov, ktorí v roku 2019 oslávili 80, 85 alebo 90 a viac rokov, na Slávnostné stretnutie jubilantov s primátorom mesta Igorom Hianikom, ktoré sa uskutoční v stredu 18. decembra 2019 o 15.00 h v sobášnej sieni Mestského úradu v Pezinku.

Vzhľadom k tomu, že zákon o ochrane osobných údajov nedovoľuje mestu posielať pozvánky jubilantom bez ich predchádzajúceho písomného súhlasu, obraciame sa s touto verejnou výzvou na Vás – samotných jubilantov, resp. na Vašich blízkych, aby ste požiadali osobne, alebo v zastúpení Vašich rodinných príslušníkov, že máte záujem o účasť na tomto slávnostnom stretnutí pri príležitosti Vášho životného jubilea a zapísanie do kroniky jubilantov mesta Pezinok.

Tento záujem je možné potvrdiť prostredníctvom vyplnenia a podpísania priloženého tlačiva Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré je potrebné odovzdať v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade (Radničné námestie č. 7) najneskôr do 16.12.2019.

Na získanie bližších informácií kontaktujte osobne, písomne alebo emailom Referát sociálnej starostlivosti na prízemí Mestského úradu – kancelária č. P8 (telefón: 033/6901300 alebo 033/6901302).

Referát sociálnej starostlivosti