Druhy komunálnych odpadov

 • NETRIEDENÝ ODPAD
  • zbiera sa: odpad z plastov, kovu, textílie a odpady, ktoré nepatria medzi zberový papier, biologický odpad a zberové sklo
  • nesmie obsahovať: olovené batérie a akumulátory, monočlánky, žiarivky a výbojky, starý olej, olejové filtre, obaly a handry znečistené škodlivinami, chemikálie, lieky, lepidlá, farby, laky, pracie prostriedky, obaly zo sprejov, elektronické súčiastky, televízory, chladničky
 • BIOLOGICKÝ ODPAD
  • zbiera sa: odpad z domácnosti (zostatky z ovocia a zeleniny, chlieb...) alebo zo záhradníckej činnosti (lístie, tráva, kvety, zelenina, vetvy a iné)
  • nesmie obsahovať: kuchynský a reštauračný odpad, zvyšky jedál a potravín, exkrementy zvierat, uhynuté zvieratá, mäso, tekuté a tvrdé zvyšky, sklo, porcelán, potraviny v obaloch
 • PAPIER
  • zbiera sa: noviny, časopisy,reklamné letáky, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka, papierové vrecká, katalógy, kartóny
  • nesmie obsahovať: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiaca páska, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety
 • SKLO
  • zbiera sa: biele aj farebné fľaše a črepy z nich, tabuľové sklo, sklenené poháre
  • nesmie obsahovať: porcelán, zrkadlá, dymové sklo, autosklo, drôtové sklo, kameninu...
 • PLASTY
  • zbiera sa: PET fľaše (stlačené), fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, tekutých mydiel, fľaše od citrónových štiav, fľaše s označením PP, igelitové tašky, fólie zo stavebnín, fólie z pracích práškov, tégliky, EPS
  • nesmie obsahovať: znečistené plasty, viacvrstvové obaly, linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami


Prosíme Vás o dôkladnejšie triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín.
Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

 

AKO NAKLADAŤ S ODPADMI
Ako nakladať s odpadmi - návod pre občanov