Povoľovanie rozkopávok

Ide o zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby podzemných vedení každého druhu, ktoré akokoľvek narúšajú povrch miestnych komunikácií a ich súčastí a verejných prieRozkopávkystranstiev. Povolenie rozkopávky vydáva Mesto Pezinok na základe písomnej žiadosti.

Povoľovanie rozkopávok na miestnych komunikáciách upravuje zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) ako zvláštne užívanie miestnych komunikácií. Miestnymi komunikáciámi sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a miest a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Zvláštne užívanie povoľuje primátor mesta ako príslušný cestný správny orgán so súhlasom dopravného inšpektorátu a podlieha správnemu poplatku podľa osobitných predpisov. Mesto Pezinok upravilo výšku správneho poplatku internou smernicou pre stanovenie výšky správneho poplatku za povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácii.

Rozkopávky vo verejnej zeleni, v prípadoch ak trasa rozkopávky vedie cez verejnú zeleň, ktorá nie je cestnou zeleňou je možné vykonávať výkopové práce na základe osobitného povolenia na užívanie verejného priestranstva vydaného v súlade so VZN č. 1/2002 o verejnom poriadku. Povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva nepodlieha správnemu poplatku.

Sadzba dane za plochu rozkopávky miestnej komunikácie a verejnej zelene je stanovená VZN č. 21/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien.