Opatrovateľská služba

Podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. Opatrovateľská služba je  sociálna služba, ktorá  sa  poskytuje  fyzickej osobe, ktorá

 1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II (podľa Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu)
 2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách


Opatrovateľská služba sa poskytuje priamo v prirodzenom prostredí prijímateľa sociálnej služby v pracovných dňoch, maximálne 7,5 hod. denne.

Úhradu za  opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca v hotovosti do pokladne. Výška úhrady je stanovená VZN č. 18/2017 o úhradách za sociálne služby a záujmovo-vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok. Výška úhrady za opatrovateľskú služby je stanovená na 1,70 eur/ hodinu.

Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti sa určí v hodinách.
Opatrovateľskou službou sa poskytujú  tie  úkony, ktoré sú uvedené v Zmluve o poskytovaní sociálnej  služby.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

 1. ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
 2. ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie
 3. ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu
 4. ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosu chorobou a pri ochorení touto nákazou.


Dokumenty:

 

Kontakt:
 • Mestský  úrad Pezinok
  odd. školstva a sociálnej starostlivosti
  Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

  Telefón: 033/6901 304
  E-mail: milan.hyll@msupezinok.sk

   
 • Zariadenie opatrovateľskej služby
  Komenského 23, 902 01  Pezinok
  Vedúca opatrovateľskej služby: Mgr. Angelika Machová

  Telefón: 033/6901 970, 972
  E-mail: angelika.machova@msupezinok.sk