Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) poskytuje sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Podľa § 36 ods.2 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa v ZOS

a) poskytuje:

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálna rehabilitácia
 4. ošetrovateľská starostlivosť
 5. ubytovanie
 6. stravovanie
 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva


b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

 

Výška úhrad je stanovená VZN č. 18/2017 o úhradách za sociálne služby a záujmovo-vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok.  Výška úhrad:

 1. odborné činnosti:
  -
  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby /stupeň odkázanosti .../                2,20 € / deň
   
 2. obslužné činnosti:
  - ubytovanie 3,20 € / deň      3,30 € / deň       3,80 € / deň
  - stravovanie - racionálna strava:
    raňajky 0,80 € / deň
    desiata 0,70 € / deň
    obed 3,20 € / deň
    olovrant 0,70 € / deň
    večera 1,80 € / deň
  - stravovanie - diabetická strava:
    raňajky 0,80 € / deň
    desiata 0,70 € / deň
    obed 3,20 € / deň
    olovrant 0,70 € / deň
    večera 1,50 € / deň
    II. večera 0,30 € / deň

 

Výška úhrady za poskytované služby sa menia podľa počtu kalendárnych dní v mesiaci.

Mesto Pezinok poskytuje klientom príspevok na stravovanie/obed/pracovný deň, podľa výšky dôchodku.

 1. 1,50 eur / 1 obed / pracovný deň prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške do 300,00 eur vrátane a
 2. 1,00 eur / 1 obed / pracovný deň prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške od 300,01 eur do 400,00 eur vrátane.


Prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške viac ako 400 eur sa príspevok neposkytne.


Dokumenty:

 

Kontakt:
 • Mestský  úrad Pezinok
  odd. školstva a sociálnej starostlivosti
  Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

  Telefón: 033/6901 304
  E-mail: milan.hyll@msupezinok.sk

   
 • Zariadenie opatrovateľskej služby
  Komenského 23, 902 01  Pezinok
  Vedúca opatrovateľskej služby: Mgr. Angelika Machová

  Telefón: 033/6901 970, 972
  E-mail: angelika.machova@msupezinok.sk