Nocľaháreň

Podľa § 25 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v nocľahárni sa  fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods.2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

 1. poskytuje
  1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. nevyhnutné ošatenie a obuv,
    
 2. utvárajú podmienky na
  1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
  2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.


Žiadateľ o takýto druh sociálnej služby, ktorý má záujem ubytovať sa na nevyhnutný čas v nocľahárni na Bratislavskej ul. č. 22, vyplní Žiadosť o ubytovanie v nocľahárni. Na žiadosti o ubytovanie  je potrebné vyjadrenie praktického lekára o zdravotnom stave žiadateľa o takúto službu. Vyplnenú žiadosť potvrdenú praktickým lekárom a Dohodu o poskytnutí  núdzového ubytovania doručí žiadateľ  na Mestský úrad, oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti. Žiadateľ následne obdrží  doklad od Mesta Pezinok, s ktorým sa môže ísť večer ubytovať. Úhradu za sociálne služby platí prijímateľ v hotovosti do pokladne  zariadenia v deň nástupu do zariadenia, výška úhrady sa stanovuje na noc vo výške podľa prílohy VZN č. 18/2017 o úhradách za sociálne služby a záujmovo-vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok.

 

Výška úhrad:

1,00 eur / 1 noc  - pre občana v hmotnej núdzi
1,40 eur / 1 noc  - pre občana, ktorý sa nenachádza v hmotnej núdzi
1,40 eur / 1 noc  - pre občana s trvalým pobytom v inej obci


Dokumenty:

 

Sídlo Nocľahárne: Bratislavská 22, Pezinok
Prevádzková doba: 19.00 hod. – 7.00 hod. každý deň
Kapacita: 17 klientov
Kontakt: 033/6901 985 v prevádzkovom čase


V nocľahárni sa poskytuje obyvateľom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii poradenstvo, sprevádzanie a  nevyhnutné ošatenie a obuv aj počas dňa. Obyvatelia sa môžu obrátiť na sociálneho pracovníka nocľahárne, Mgr. Adrianu Záhradníkovú v pondelok od 13.30 do 21.30 h, v ostatné dni v čase od 07.00 do 15.00 h.
Kontakt na Mgr. Záhradníkovú, tel.: 033/6901 985, e-mail: noclaharen@msupezinok.sk


Mestský úrad Pezinok,
odd. školstva a sociálnej starostlivosti
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
Telefón: 033/6901 302, 300 
E-mail: milan.hyll@msupezinok.sk