Rekonštrukcia Záhradnej ulice v Pezinku

Už je to viac ako rok od ukončenia realizácie aktivít projektu „Rekonštrukcia Záhradnej ulice v Pezinku“, v rámci ktorého bola opravená kanalizácia, vpuste, prekládky káblov, rozvody vody a uloženie chráničky pod cestou. Vďaka rekonštrukcii pribudli na Záhradnej ulici nové chodníky, zeleň, a spevnené plochy pod kontajnery, ale aj nový mobiliár v podobe nových lavičiek, smetných košov, a verejného osvetlenia. Dnes môžeme aj na základe ohlasov verejnosti oprávnene konštatovať, že náš projekt splnil svoj účel a spoločne s ďalšími projektmi realizovanými z prostriedkov Európskej únie  -  projektom „Revitalizácia historického centra mesta Pezinok- časť I. – Kollárová ulica“ (JPD NUTS II - 141 881,25 €, Mesto Pezinok - 5% oprávnených výdavkov), a projektom „Revitalizácia zelenej pamiatky - Zámocký park Pezinok“ (ERDF a ŠR - 679 785,97 €, Mesto Pezinok – 5% oprávnených výdavkov) pretvoril centrálnu časť Mesta na modernú mestskú zónu, skvalitnil život obyvateľov Pezinka, ako aj pridal na atraktivite samotného Mesta v očiach jeho návštevníkov. Treba tiež poznamenať, že rekonštrukcia Záhradnej ulice má „na svedomí“ aj viac než tri desiatky parkovacích miest.

Na tomto mieste musíme podotknúť, že rekonštrukcia by sa nikdy v takomto rozsahu nemohla uskutočniť bez finančného prispenia Európskej únie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) čerpaných prostredníctvom Operačného programu Bratislavský kraj. Na rekonštrukciu Záhradnej  ulice bolo vynaložených vo forme celkových oprávnených výdavkov celkovo 157.455,44 EUR, z toho vlastné zdroje mesta tvorili 5% tejto sumy a 95% finančných prostriedkov bolo poskytnutých z fondu ERDF a ŠR vo forme nenávratného finančného príspevku. Ďalšie finančné prostriedky, ktoré do rekonštrukcie investovalo Mesto Pezinok z vlastných zdrojov dosiahli výšku 470.000,- EUR s investíciou z iných cudzích zdrojov v sume 24.900,- EUR.

Investícia do vašej budúcnosti  
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.