Denné centrá

Zameranie Denných centier
Podľa § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, sa v dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá:
 • dovŕšila dôchodkový vek,
 • fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom,
 • rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo, zabezpečuje sa záujmová činnosť.


Organizačné začlenenie Denných centier
Organizačne sú centrá začlenené pod oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti, fungujú však ako samosprávne jednotky. Každé z centier má vlastný samosprávny orgán skladajúci sa zo zvolených členov centra, ktorý zodpovedá za činnosť centra hospodárenie s finančnými prostriedkami (finančné prostriedky z príspevkov mesta). Celkove za činnosť centra zodpovedá koordinátor denného centra.


Činnosť denných centier
Usporadúvajú sa tu besedy, prednášky na témy týkajúce sa zdravia, výživy, kultúry, zaoberajú sa rôznymi ručnými prácami, hrajú spoločenské hry, alebo iba tak rozoberajú rôzne témy, ktoré ich momentálne zaujímajú. Organizujú turistické, spevácke krúžky (podľa požiadaviek členov), v ktorých si seniori udržujú i rozvíjajú svoju telesnú i duševnú kondíciu. Členovia centier sa stretávajú na spoločných posedeniach pri príležitosti rozličných sviatkov a životných jubileí. Podľa záujmu navštevujú krásne miesta na Slovensku.


Ako sa možno stať členom denného centra
Za člena sa môžete prihlásiť v ktoromkoľvek zo štyroch centier nachádzajúcich sa na území nášho mesta priamo u koordinátoriek denných centier. Mesto Pezinok má v zriaďovateľskej pôsobnosti zriadené 4 denné centrá ( kluby dôchodcov). V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa všetky kluby dôchodcov od 01. 01. 2009 nazývajú denné centrá.


Zriadené Denné centrá:

 • Denné centrum, Hrnčiarska 44
  Koordinátorka: Anna Prokopová
 • Denné centrum, Kollárova 1
  Koordinátorka : Jozefa Bačíková
 • Denné centrum, Orešie 32
  Koordinátorka: PhDr. Zita Joklová
 • Denné centrum, Cajlanská 95
  Koordinátorka: Viktória Jáchymová