Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok

INFORMÁCIE O PROJEKTE:

Názov projektu: Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok
Kód projektu ITMS: 22320220079
Prijímateľ: Mesto Pezinok
Radničné námestie č. 7
902 14 Pezinok
Dátum začatia realizácie projektu: 23.03.2015
Dátum skončenia realizácie projektu:   31.12.2015
Hlásenie o začatí realizácie projektu: Hlásenie o začatí realizácie projektu - PDF
Výška poskytnutého príspevku: 298 688,36 €


CIELE PROJEKTU:

Cieľ projektu: sprístupnenie elektronických služieb okresného mesta a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti
Špecifický cieľ projektu 1:   analýzy a dizajn - definovanie východísk pre stanovenie úrovne elektronizácie jednotlivých služieb
Špecifický cieľ projektu 2: vývoj - vývoj elektronických služieb s ohľadom na väzbu na ich existujúcu úroveň
Špecifický cieľ projektu 3: testovanie - overenie funkcionality elektronických služieb
Špecifický cieľ projektu 4: nasadenie - sprístupnenie elektronických služieb verejnosti a zabezpečenie ich použiteľnosti
Špecifický cieľ projektu 5: obstaranie a nasadenie HW a SW licencií - príprava prostredia a implementácia elektronických služieb v reálnej infraštruktúre


HLAVNÉ AKTIVITY:

Názov aktivity   Začiatok realizácie aktivity    Ukončenie realizácie aktivity 
HLAVNÉ AKTIVITY:
Analýzy a dizajn 03/2015 06/2015
Vývoj 06/2015 09/2015
Testovanie 07/2015 09/2015
Nasadenie 09/2015 11/2015
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií 06/2015 08/2015
PODPORNÉ AKTIVITY
Riadenie projektu: 01/2015 12/2015
a) Technická dokumentácia - -
b) Metodika 01/2015 12/2015
c) Ukončenie projektu 11/2015 12/2015
Publicita a informovanosť 02/2015 12/2015PUBLICITA

www.opbk.sk