Mestská školská rada

Mestská školská rada v Pezinku bola zriadená dňa 10.3.2015 v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. Funkčné obdobie MŠR je do 9. 3. 2019.

Doplňujúce voľby členov Mestskej školskej rady v Pezinku sa uskutočnili dňa 22.02.2017 v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení a o ich organizačnom zabezpečení.
Do Mestskej školskej rady v Pezinku boli za zástupcov predsedov rád škôl zvolení:
- JUDr. Mariana Lešková
- Ing. Ivan Švarc.
 

Zloženie Mestskej školskej rady v Pezinku je od 22. 02. 2017 nasledovné:

 • za riaditeľov škôl a školských zariadení:
  1. Bc. Edita Varechová, MŠ gen. Pekníka 2 - predsedníčka
  2. Mgr. Katarína Volánková, ZŠ Jána Kupeckého, Kupeckého 74 - popredsedníčka
  3. Mária Neuszerová, ZUŠ M.R.Štefánika 9
  4. Mgr. Ingrid Jurčová, ZŠ Na bielenisku 2
 • za predsedov rád škôl a školských zariadení:
  1. Blanka Vančeková, MŠ Za hradbami 1
  2. JUDr. Mariana Lešková, MŠ Vajanského
  3. Ing. Ivan Švarc, MŠ gen. Pekníka
 • za rodičov:
  1. Ing. Tomáš Focko, ZŠ Fándlyho 11
  2. Eva Weinberger, ZŠ Jána Kupeckého, Kupeckého 74
 • delegovaní zástupcovia mesta:
  1. prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. , poslanec MsZ
  2. prof. PaedDr. René Bílik, CSc., poslanec MsZ